('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 81
Dabar naršo: 4

Socialinių įgūdžių ugdymo programa

 

 Socialinių įgūdžių ugdymo programa (toliau – Programa) skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:
– didelių ir labai didelių dėl intelekto sutrikimo ir baigusiam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą;
– dėl nepalankių aplinkos veiksnių, kuriems taikoma vaiko vidutinės priežiūros arba auklėjamojo poveikio priemonė vaikų socializacijos centre, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą.


Programos paskirtis – sudaryti sąlygas mokiniui siekti asmeninės brandos, formuoti integralius kompetencijų pagrindus, ypatingą dėmesį skiriant socialinių–emocinių kompetencijų ugdymui, gyvenimo įgūdžių ir pozityvių santykių su savimi ir kitais žmonėmis formavimui, padėti apsispręsti dėl tolesnio mokymosi siekių, profesinės veiklos kelio, gyvenimo bendruomenėje įprasminimo būdų ir pasirengti socialinei integracijai.


Programos turinys iš esmės skiriasi nuo vidurinio ugdymo programos, yra aktualus ir prasmingas mokiniui, atviras, integralus, plėtojantis asmenybės ir sociokultūrinę integraciją, įgyvendinamas taikant įvairius ugdymo organizavimo modelius. Jo struktūrą sudaro dvi dalys: privalomas ugdymo turinys, kurį sudaro veiklų, į kurias integruotas bendrojo ugdymo sričių ir (ar) dalykų turinys, ir laisvai pa(si)renkamas ugdymo turinys, skiriamas mokinio poreikiams tenkinti, socialiniams įgūdžiams ugdyti. Programą įgyvendinančios įstaigos turi kelti savo ugdymo tikslus ir formuoti personalizuotą ugdymo turinį, planuoti kiekvieno mokinio ūgtį, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokyklos švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų, dirbančių su mokiniu, rekomendacijas.
Programa vykdoma vadovaujantis Programos aprašu, bendrosiomis ugdymo programomis ir bendraisiais ugdymo planais.


Programos trukmė ir įgyvendinimas:
– mokiniams, baigusiems individualizuotą pagrindinio ugdymo programą – iki 3 metų, bet ne ilgiau nei mokiniui sukaks 21 metai, įgyvendinama bendrojo ugdymo bendrųjų mokyklų klasėse, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (specialiosiose) ir mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (specialiosiose) ir profesinio mokymo įstaigų specialiosiose grupėse;
– mokiniams, kuriems taikoma vaiko vidutinės priežiūros arba auklėjamojo poveikio priemonė – iki vienų metų, bet ne ilgiau, kol sukaks 18 metų, įgyvendinama vaikų socializacijos centruose.


Programa yra laisvai pasirenkama asmens, turinčio intelekto sutrikimą ir nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, arba parenkama jo tėvų (globėjų, rūpintojų), išskyrus vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės taikymo atveju – privaloma.

Socialinių įgūdžių ugdymo programa 2017 >>

Socialinių įgūdžių ugdymo programa 2014 >>

 

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas