('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas

Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendina projektą „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas", kuris bendrai finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą".

 

Projekto tikslai

1. Didinti pagalbos mokiniui efektyvumą, tobulinant švietimo pagalbos specialistų-pedagogų, specialiųjų pedagogų, psichologų, logopedų, socialinių pedagogų ir kitų specialistų kvalifikaciją.

2. Tobulinti švietimo sistemos funkcionavimą, sukuriant saugią mokiniui aplinką.

3. Stiprinti vaiko raidos vertinimo metodinę bazę.

 

Projekto veiklos

1. Seminarai, mokymai, mokomieji vizitai:

- kvalifikacijos tobulinimo seminarai švietimo pagalbos specialistams;

- mokymai psichologams naudotis asmens vertinimo metodikomis, leidžiančiomis kokybiškai įvertinti vaikų pažintinius gebėjimus;

- krizių valdymo konsultantų parengimas vesti krizinių ir probleminių situacijų valdymo mokymus ikimokyklinio ugdymo įstaigose;

- krizių valdymo konsultantų parengimas vesti savižudybių prevencijos mokymus mokyklose;

- krizinių ir probleminių situacijų valdymo mokymai ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų nariams;

- savižudybių prevencijos mokymai mokyklų bendruomenėms;

- mokymai savivaldybių vaiko gerovės komisijų nariams.

2. Vaiko raidos vertinimo metodikų įsigijimas.

3. Vaiko kalbos raidos vertinimo metodikos parengimas.

 

Šiuo metu vykdomos projekto veiklos:

 

1.            25 krizių valdymo konsultantai parengti vesti krizinių ir probleminių situacijų valdymo mokymus ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir savižudybių prevencijos mokymus mokyklos bendruomenėms. Konsultantų sąrašas.

2.            Vyksta savižudybių prevencijos mokymai mokyklos bendruomenėms. Mokymų trukmė - 8 akad. val. Mokymai vykdomi vienos mokyklos arba kelių nedidelių mokyklų bendruomenėms. Mokymuose kviečiami dalyvauti  Mokyklos vaiko gerovės komisijos nariai, klasių auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, bei kiti bendruomenės nariai, besidomintys šia problema. Mokymų metu dalyviai įgis žinių apie savižudybės riziką,  atpažinimą ir įvertinimą bei savižudybės rizikos mažinimo galimybes mokykloje. 2012 m. gegužės mėn. - 2014 m. gegužės mėn. numatoma organizuoti 500 savižudybių prevencijos mokymų mokyklų bendruomenėms, kuriuose dalyvaus 6000 dalyvių. Mokymus veda krizių valdymo konsultantai. Dėl registracijos į mokymus kreiptis į jusų savivaldybės krizių valdymo konsultantą elektroniniu paštu, kuris nurodytas krizių valdymo konsultantų sąraše. 

 

3.             Vyksta mokymai ikimokyklinių įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams apie krizinių ir probleminių situacijų valdymą. Mokymų trukmė - 10 akad. val. Mokymuose dalyvauti kviečiami visų Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariai. Mokymų  tikslas - parengti ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų narius tinkamai reaguoti įvykus krizei, mažinant destruktyvias krizių pasekmes,  jų pasikartojimo riziką ir teikti bendruomenei veiksmingą pagalbą. Mokymų metu dalyviai sužino apie probleminį vaiko elgesį ir jo valdymo būdus, psichologinių krizių darželyje priežastis, formas, simptomus. 2012 m. gegužės - 2014 m. gegužės mėnesiais numatoma organizuoti 120 seminarų, kuriuose dalyvaus 2000 dalyvių. Mokymus veda krizių valdymo konsultantai.

4.            Renkama grupė rizikos  grupės vaikų ir paauglių konsultavimo  įvadiniams mokymams psichologams. Mokymų metu PPT ir mokyklų psichologai gilina turimas žinias apie vaikų ir paauglių emocijų ir elgesio sutrikimus, jų priežastis, įvertinimą, psichologinę pagalbą, įvaldys individualaus ir grupinio psichologinio vaikų ir paauglių bei šeimos konsultavimo sąvokas ir technikas, tobulins individualaus ir grupinio konsultavimo praktinius įgūdžius, išmoks panaudoti  žaidimus ir kūrybiškumą konsultuojant vaikus.

Mokymus veda Aušra Kurienė, Žydrė Arlauskaitė, Erna Petkutė, Jūratė Lažinskienė, Violeta Šikaitė.

5.            Vyksta mokymai ,,Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus, prevencija ir intervencija mokykloje‘‘ pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologams bei socialiniams pedagogams. Mokymų trukmė - 16 ak. val. Mokymuose tobulinama specialistų profesinė kompetencija, atpažįstant ir sprendžiant seksualinio vaikų išnaudojimo atvejus, aptariami seksualinio vaikų išnaudojimo atvejai, darbo su tėvais specifika, seksualinio išnaudojimo intervencijos ir prevencijos mokykloje galimybės. 2012 m. lapkričio mėn. - gegužės mėn. numatoma organizuoti 12 mokymų, kuriuose dalyvaus 240 pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologų bei socialinių pedagogų. Mokymus veda lektorė dr. Neringa Grigutytė. 

6.            Vyksta mokymai "Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas" pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų socialiniams pedagogams. Mokymų trukmė - 16 ak. val. Mokymuose pristatomos tėvų formos, atliekamos praktinės užduotys. 2012 m. lapkričio mėn. - gegužės mėn. numatoma organizuoti 12 mokymų, kuriuose dalyvaus 240 pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų socialinių pedagogų. Mokymus veda lektorė Lolita Kuginienė. 

7.           Vyksta mokymai "Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklos optimizavimo galimybės, organizuojant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams" Savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams. Mokymų trukmė - 8 ak. val. Mokymų dalyviams pristatomos mokinių, turinčių specialiųjų ugymosi poreikių grupės ir jų charakteristikos, Savivaldybių vaiko gerovės komisijos veikla, organizuojant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, jų šeimos nariams, analizuojami individualūs kompleksinės pagalbos organizavimo atvejai, darbo kokybės gerinimo galimybės, panaudojant vietinius resursus. 2013 m. kovo mėn. - 2014 m. gegužės mėn. numatoma organizuoti 25 mokymus, kuriuose dalyvaus 500 Savivaldybių vaiko gerovės komisijos narių.

8.            Organizuojami mokymai Pedagoginių psichologinių tarnybų psichologams vertinti vaikus WPPSI-IV metodika. Mokymuose dalyvaujantys psichologai taip pat dalyvaus WPPSI-IV metodikos standartizacijoje. Mokymų trumė - 32 ak. val. (2 dienos po 8 val. 16 val. praktinės namų darbų užduotys). Psichologai dalyvavę mokymų programoje, patobulins savo profesinę kompetenciją intelektinių gebėjimų vertinimo srityje: įgis teorinių žinių apie ikimokyklinio amžiaus vaikų intelektinius gebėjimus, sugebės atlikti standartizuotas administravimo ir vertinimo procedūras, įgis gautų duomenų interpretavimo ir integravimo įgūdžius. Numatoma organizuoti 4 mokymus, kuriuose dalyvaus 62 pedagoginių psichologinių tarnybų ir kitų įstaigų, vertinančių ikimokyklinio amžiaus vaikus psichologai. 

9.           Rengiama vaiko kalbos raidos vertinimo metodika.  

 

 

 Kontaktai

Projekto vadovė -

Dalia Žičkienė

Tel. 8-5 242 7447

El. p. dalia.zickiene@sppc.lt

 

Projekto finansininkė -

Julija Bernotavičienė

Tel. 8-5 242 9600

El. p. julija.bernotaviciene@sppc.lt

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas