('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra


                                                                     Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra

                                                                                  VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-005

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendino projektą „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“, kuris bendrai buvo finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projektas buvo finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“.

Projektas yra sudedamoji Mokyklų tobulinimo programos plius (2008-2013) dalis, jį vykdo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

 

Pagrindimas. Lietuvoje kasmet vis didesniam  vaikų skaičiui  teikiama specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė ir psichologinė pagalba. Būtina užtikrinti, kad šią pagalbą teiktų  aukštos kvalifikacijos švietimo pagalbos specialistai,  turintys pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių,  disponuojantys gausia metodine baze. Todėl labai svarbu tobulinti švietimo pagalbos specialistų kvalifikaciją -  rengti ir įgyvendinti ilgalaikes mokymo programas, organizuoti reguliarius ir sistemingus praktinius mokymus, perimti gerąją užsienio šalių patirtį, plėsti vaiko vertinimo metodinę bazę, adaptuojant pasaulyje naudojamas ir kuriant naujas vaiko įvertinimo metodikas. Kuriant saugią mokymosi aplinką, labai svarbu laiku atpažinti ir valdyti krizines situacijas, todėl būtina parengti kvalifikuotus krizių valdymo specialistus, kurie apmokys ir konsultuos mokyklų krizių valdymo komandas. Efektyviausias savižudybių prevencijos būdas - mokymai atpažinti savižudybės riziką, vyraujančiais mitais apie savižudybę, kurie dažnai trukdo pastebėti gresiantį jos pavojų, konstruktyvių problemų sprendimų būdų ieškojimas, į gyvybės išsaugojimą nukreiptų nuostatų formavimas.        

Projekto tikslai

 • Didinti pagalbos mokiniui efektyvumą, tobulinant švietimo specialistų kvalifikaciją.
 • Tobulinti švietimo sistemos funkcionavimą, kuriant mokiniui saugią aplinką.
 • Plėtoti vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo metodinę bazę.

Projekto uždaviniai

 • Tobulinti švietimo pagalbos specialistų profesinę kvalifikaciją, organizuojant praktinius mokymus.
 • Parengti ir įsigyti standartizuotas pedagoginio psichologinio vaiko vertinimo metodikas, apmokyti jas taikyti PPT ir mokyklų švietimo pagalbos specialistus.
 • Parengti krizių valdymo konsultantus, kurie apmokys mokyklų krizių valdymo komandas ir teiks profesionalią pagalbą.
 • Parengti visų Lietuvos mokyklų krizių valdymo komandas tinkamai reaguoti įvykus krize, mažinant destruktyvias krizių pasekmes ir jų pasikartojimo riziką.

Tikslinė grupė:

Švietimo pagalbos specialistai, mokytojai, administracijos darbuotojai.

Projektas skirstomas į du etapus - 2009 - 2011 ir 2011 - 2014.

 

Projekto pirmojo etapo veiklos ir pasiekti rezultatai:

1.      Seminarai, mokymai, mokomieji vizitai:

 • parengta 30 krizių valdymo konsultantų;
 • 2009 m. lapkričio - 2011 m. rugsėjo mėn. krizių valdymo konsultantai pravedė 400 seminarų mokyklų Krizių valdymo komandų (Vaiko gerovės komisijų) nariams ir teikė jiems metodinę pagalbą, mokymuose dalyvavo 6518 pedagogų, administracijos atstovų ir švietimo pagalbos specialistų;
 • ilgalaikiuose vaikų konsultavimo, grupinės ir geštaltinės psichoterapijos mokymuose kvalifikaciją patobulino 151 PPT ir mokyklų psichologas;
 • šeimos konsultavimo mokymuose kvalifikaciją patobulino 253 PPT ir mokyklų socialiniai pedagogai.

2.  Parengtas ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos įvertinimo priemonės projektas.  

3. Įsigytos 3 standartizuotos ir adaptuotos Lietuvoje vaiko raidos vertinimo metodikos (WISC-III, WAIS-III, WASI), kuriomis aprūpintos PPT. 200 PPT ir mokyklų psichologų apmokyti taikyti šias metodikas praktinėje veikloje.

4. Išleista metodinė medžiaga"Krizių valdymas mokyklose".

5. Parengta pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos dokumentų standartinė elektroninė forma, kuri padės optimizuoti  pedagoginių psichologinių tarnybų veiklą, įdiegti vieningą duomenų fiksavimo sistemą.

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas