('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas

 

                                                                               Specialiųjų mokymo priemonių rengimas

                                                                              Projekto kodas VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendina projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“, kuris bendrai finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto įgyvendinimo metu planuojama parengti ir pritaikyti specialiąsias mokymo priemones (toliau – SMP) bei mokytojų knygas darbui su SMP, parengti vertintojus, kurie ateityje rengs ir ekspertuos specialiąsias mokymo priemones. Projekto metu mokyklos bus aprūpintos naujai parengtomis SMP, o pedagogai bei specialistai, teikiantys specialiąją pagalbą, patobulins savo kvalifikaciją specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ugdant specialiųjų poreikių mokinius klausimais.  Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“.

 

Projekto tikslas:  plėtoti kokybišką mokymosi, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, užtikrinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo veiksmingumą, tenkinant jų specialiuosius ugdymosi poreikius.

 

Projekto veiklos:

 

- Parengti specialiųjų mokymo priemonių ekspertų/konsutantų rengimo programą;

- Specialiųjų mokymo priemonių ekspertų/konsultantų mokymų organizavimas;

- Parengti švietimo pagalbos specialistų darbo su specialiosiomis mokymo priemonėmis kvalifikacijos tobulinimo programas;

- Švietimo pagalbos specialistų darbo su specialiosiomis mokymo priemonėmis kvalifikacijos tobulinimo mokymų organizavimas;

- Parengti ir pritaikyti:

  multifunkcinę specialiąją mokymo priemonę;

  specialiąsias mokymo priemones mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas;

  specialiąsias mokymo priemones didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

- Apmokyti švietimo pagalbos specialistus specialiųjų mokymo priemonių ekspertiniam vertinimui.

 

Projekto pagrindiniai rezultatai

 

Šiuo metu vykdomos ir įgyvendintos veiklos: 

1. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas", 2011 m.  rugpjūčio - 2012 m. gegužės mėn. organizavo specialiųjų mokymo priemonių ir pritaikytų specialiųjų poreikių mokiniams vadovėlių vertintojų (toliau-SMP vertintojai) rengimo mokymus.

Mokymų dalyviai, iš įvairių Lietuvos regionų, dalyvavę 88 val. SMP vertintojų rengimo programoje, patobulino turimas bei įgijo naujų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių specialiųjų mokymo priemonių rengimo ir jų tinkamumo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių  ugdymui vertinimo srityse. 40 mokymų dalyvių suteikta SMP vertintojų kompetencija.

 

SMP vertintojų rengimo programą sudarė šios mokymų temos:

  •          Specialiųjų mokymo priemonių kūrimas ir vadovėlių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikymas;
  •          Specialiosios mokymo priemonės įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių grupių mokiniams;
  •          Inovatyvios mokymo priemonės specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams;
  •          Specialiųjų mokymo priemonių ir kompensacinės technikos panaudojimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
  •          Specialiųjų mokymo priemonių vertinimas ir vertinimo ypatumai.

 SMP vertintojai tolesnę savo kompetenciją tobulins projekto „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" metu.

SMP vertintojų parengimo akimirkas galite rasti čia.

 Patvirtintas SMP vertinotų sąrašas.

 

2. Vizitas į BETT mokymo priemonių parodą. Projekto dalyviai vyko į kasmetinę BETT (British Educational Training and Technology) mokymo priemonių parodą, kuri vyko 2012 m. sausio 11 - 15 dienomis Lodnone. Susipažinti su pranešimu spaudai apie vizito metu pristatytas mokymo priemones galite naudodamiesi žemiau esančia nuoroda:

(Nauja) 2012 m. BETT mokymo priemonių paroda

 

2010 m. BETT mokymo priemonių parodos vizito pranešimas spaudai ir skaidrės:

BETT mokymo priemonių paroda Londone

 

3. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas", š.m. vasario mėn. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje organizavo 3 dviejų dienų seminarus, skirtus specialiesiems pedagogams ir logopedams, dirbantiems su specialiosiomis mokymo priemonėmis.

Seminarų tikslas - gilinti specialiųjų pedagogų ir logopedų žinias ir įgūdžius naudoti specialiąsias mokymo priemones teikiant specialiąją pedagoginę pagalbą kalbos ir komunikacijos, intelekto, klausos ir regos sutrikimų turintiems mokiniams.

75 asmenys, dalyvavę mokymuose (16 akad. val.) pagal šią programą, patobulino savo žinias ir praktinius įgūdžius specialiųjų mokymo priemonių naudojimo srityje bei  įgijo:

1. žinių apie specialiąsias mokymo priemones, jų panaudojimą teikiant specialiąją pedagoginę ir logopedinę pagalbą;

2. žinių apie apie informacinių komunikacinių technologijų ir mokomųjų kompiuterinių programų taikymo teikiant specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams ypatumus ir galimybes;

3. žinių apie ugdymui skirtos kompensacinės technikos taikymo ir panaudojimo dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais galimybes.

 

 

4. Vykdant projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas", Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2011 m. spalio mėn. - 2012 m. sausio mėn. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje organizavo seminarus, skirtus savivaldybių administracijų švietimo skyrių specialistams ir mokytojams, dirbantiems su specialiosiomis mokymo priemonėmis. 

Seminaro tikslas - suteikti savivaldybių administracijų švietimo skyrių specialistams ir mokytojams žinių apie specialiąsias mokymo priemones, ugdymui skirtą kompensacinę techniką bei jų panaudojimo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus galimybes.

150 asmenų, dalyvavusių mokymuose (16 akad. val.) pagal šią programą, patobulino savo žinias ir praktinius įgūdžius specialiųjų mokymo priemonių naudojimo srityje bei  įgijo:

 


1.    žinių apie specialiąsias mokymo priemones, jų panaudojimą ugdymo procese;
2.    žinių apie ugdymui skirtos kompensacinės technikos pritaikymo ir panaudojimo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams galimybes;
3.    žinių apie informacinių komunikacinių technologijų taikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui ypatumus, galimybes ir kompiuterinę įrangą, skirtą šiems mokiniams.

 

5. 2011 m. spalio 17 - 21 d. vykdant "Specialiųjų mokymo priemonių rengimo" projektą, vyko specialiųjų mokymo priemonių vertintojų vizitas į Švedijos Karalystę. Vizito metu grupė lankėsi daugelyje institucijų, kuriose susipažino su mokiniams, turintiems specialųjų ugdymosi poreikių, teikiama pagalba, specialiųjų mokymo priemonių rengimu, jų parinkimu ir taikymu. Specialiųjų mokymo priemonių vertintojai apsilankė Nacionalinėje Švedijos specialiojo ugdymo agentūroje, pagalbinės technologijos institute, "Datatek" asociacijoje esančioje Stokholme. Grupė taip pat apsilankė specialiųjų mokymo priemonių parodoje "ID-dagarna", kuri vyko Upsaloje. Visą vizito ataskaitą iš grupės vizito į Švedijos Karalystę, galite parsisiųsti paspaudę apačioje esančią nuorodą.

 

Parsisiuntimui  Mokomasis projekto "Specialiųjų mokymosi priemonių rengimas" specialiųjų mokymo priemonių vertintojų vizitas į Švedijos Karalystę

 

 

6. Išleistos naujos specialiosios mokymo priemonės specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams. ugdomiems pagal bendrąsias ugdymo(si) programas. 2011 m. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos cetras išleido keletą naujų mokomųjų metodinių priemonių, skirtų specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams, ugdomiems pagal bendrąsias ugdymo(si) programas. 

Pradinio ugdymo(si) specialiųjų poreikių mokiniams yra parengtas vienas kitas vadovėlis, o papildomos mokomosios medžiagos visiškai nėra. Dėl šios priežasties nuspręsta išleisti matematikos dalyko mokomąją metodinę medžiagą pradinėse klasėse besimokantiems specialųjų poreikių mokiniams. Ją sudarys metodinė medžiaga, padalomoji medžiaga bei elektroninio formato mokytojo knyga, kuri publikuojama Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro tinklalapyje.

Ypač trūksta mokomųjų priemonių 7-8 klasių specialųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams, todėl nuspręsta išleisti biologijos mokymui 7 klasei skirtą mokomąją metodinę medžiagą, kurią sudarys mokymo medžiaga bei elektroninio formato mokytojo knyga, kuri publikuojama Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro tinklalapyje.

Taip pat bus išleista geografijos mokymui 8 klasei skirta mokomoji metodinė medžiaga specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams, ugdomiems pagal bendrąsias ugdymo(si) programas. Ją taip pat sudarys mokymo medžiaga bei elektroninio formato mokytojo knyga, kuri publikuojama Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro tinklalapyje.

Visos parengtos priemonės išleistos 1000 egz. tiražu ir perduodamos Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms naudotis.

Elektroninėse mokytojų knygose pateiktos metodinės rekomendacijos, kurios padės mokytojui derinti vadovėlio ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimą, individualizuoti užduotis ir pan.

 

 

7. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas", kuris finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Vykdant šią veiklą buvo suorganizuotas mokomasis specialiųjų mokymo priemonių vertintojų vizitas į Mančesterį, Didžiojoje Britanijoje. Vizito metu buvo aplankytos kelios specialiosios mokyklos, labdaringa organizacija ,,ACE Centre North", kuri dirba su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis, buvo vertinamos įvairiausios specialaus ugdymo priemonės.

Parsisiuntimui  Mokomasis specialiųjų mokymo priemonių vertintojų vizitas į Mančesterį

 

 

8. Vykdant projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" jau yra išleistos trys naujos mokomosios priemonės, skirtos nežymiai sutrikusio intelekto mokiniams, ugdomiems pagal adaptuotas pagrindinio ugdymo programas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Šiomis priemonėmis mokytojai gali naudotis ir ugdydami žemų (riboto intelekto) gebėjimų mokinius, kurie dažnai patiria mokymosi sunkumų ar turi menką mokymosi motyvaciją. Mokomąsias priemones išleido UAB „Šviesa". Priemonės parengtos stengiantis ne tik perteikti mokiniams būtinų žinių, bet ir siekiant padėti ugdytis bendrąsias kompetencijas.

Be šių priemonių Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro tinklapyje bus skelbiamos elektroninės mokytojų knygos, kuriose pateikiama patarimų mokytojams, kaip dirbti su naujosiomis priemonėmis. Detalesnė informacija apie parengtus leidinius pateikta čia: Mokymo priemonės..

 

 Išleistas elektronines mokytojų knygas galite parsisiųsti paspaudę  žemiau pateikiamas nuorodas:

 

"MATEMATIKA. 1-4 klasės mokytojo knyga"

 "BIOLOGIJA. 7 klasės mokytojo knyga"

 

  "GEOGRAFIJA. 8 klasės mokytojo knyga"

 

Rekomendacijos mokytojams, dirbantiems su specialiąja VII klasės geografijos mokymo(si) priemone specialiųjų mokyklų nežymiai sutrikusio intelekto mokiniams ugdyti

9. Parengta mokymo priemonė sutrikusios klausos mokinių ugdymui(si) 1-4 klasėse "Skaitiniai. Pradinių klasių mokiniams, turintiems klausos sutrikimų". Priemonę galima pasiekti adresu sppc.xserv.lt. 

 


Projekto partneriai:

 

1. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras;

2. Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centras „Viltis“;

3. Vilniaus katalikiškoji „Versmės“ vidurinė mokykla;

4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras.

 

Kontaktai:

 

Projekto vadovė

Inga Nekrošienė

Tel. (8 5) 2101634

El.paštas inga.nekrosiene@sppc.lt

 

Projekto finansininkė

Jelena Liutkevičienė-Šiaulienė

Tel. (8 5) 242 64 03

El. paštas jelena.liutkeviciene@sppc.lt

 

Metodinės veiklos vadovė

Ana Buzarevič

Tel. (8 5) 2427447

El. paštas ana.buzarevic@sppc.lt

 

Projekto ekspertė-vertintoja:

Edita Norvaišienė

Tel. (8 5) 230 53 71

El. paštas edita.norvaisiene@sppc.lt

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas