('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas

Projektas „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas"

(projekto kodas VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003)

2012-2015 m.

Lietuvos švietimo strategija akcentuoja lygias švietimo galimybes visiems vaikams, nepaisant jų skirtingos gebėjimų raidos. Ugdymo turinio įsisavinimą didžiąja dalimi lemia mokyklose turimos mokymo priemonės ir pedagogų kvalifikacija. Dėl mažų leidybos apimčių ir priemonių rengimo specifiškumo specialiųjų mokymo priemonių rengimas ir leidyba kelia daug iššūkių ir yra finansiškai nepatrauklūs privatiems tiekėjams ir leidėjams.

Projekto tikslai:

  • Sudaryti sąlygas specialiųjų mokymo priemonių ir pritaikytų specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams vadovėlių vertintojų bei švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų, dirbančių su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais, kvalifikacijos tobulinimui.
  • Užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimo veiksmingumą, tenkinant jų ugdymosi poreikius.

Projekto tikslinė grupė - švietimo pagalbos specialistai (bendrojo lavinimo ir specialiųjų mokyklų mokytojai ir specialieji pedagogai, pedagoginių psichologinių tarnybų specialieji pedagogai, švietimo administracijos darbuotojai, švietimo ekspertai (švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų specialistai), kiti švietimo srityje dirbantys aukštos kvalifikacijos specialistai) bei socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys.

Antro projekto etapo veiklos:

  • Parengti 6 specialiąsias mokymo priemones mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas Bendrąsias programas:

             - 4 specialiąsias mokymo priemones (metodinės medžiagos komplektus) vyresnių klasių (7-10 kl.) mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytas Bendrąsias programas;

             - logopedines pratybas kalbos ir kalbėjimo įgūdžių lavinimui (ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio (3-12 m.) amžiaus vaikams);

             - kompiuterinę priemonę, skirtą matematikos mokymosi sutrikimų šalinimui.

  • Parengti ir pritaikyti 10 specialiųjų mokymo priemonių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams:

             - priemonę mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, socialinių įgūdžių mokymui (I etapo veiklos tęstinumas);

             - 2 priemones sutrikusios klausos mokinių kalbiniam ugdymui 7 ir 8 klasėse (tekstai parengti lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis) (I etapo veiklos tęstinumas);     

             - priemonę sutrikusios klausos ir kochlearinių implantų naudotojų klausymosi įgūdžių lavinimui;

             - adaptuoti grafinės teksto interpretavimo programinę įrangą (simbolių sistema) Lietuvos sąlygoms;

             - 2 metodines (mokomąsias) priemones vidutinį intelekto sutrikimą turinčių mokinių veiklų mokymui vyresnėse klasėse: kalbos ir bendravimo ugdymui bei pažintinei veiklai

             - 3 metodines (mokomąsias) priemones lengvą intelekto sutrikimą turinčių mokinių dalykų mokymui vyresnėse klasėse.

  • Parengti ir pritaikyti 2 multifunkcines specialiąsias mokymo priemones.
  • Organizuoti I projekto etape parengtų specialiųjų mokymo priemonių ir pritaikytų specialiųjų poreikių mokiniams vadovėlių vertintojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus.
  • Organizuoti švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų (665 specialistų) darbo su specialiosiomis mokymo priemonėmis kvalifikacijos tobulinimo mokymus.
 
Projekto partneriai: 

1. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras;

2. Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centras „Viltis";

3. Vilniaus katalikiškoji mokykla „Versmė";

4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras.

 
Veiklos 
 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, nuo 2012 m. spalio mėn. organizuoja „Interaktyvių lentų panaudojimas specialiųjų poreikių mokinių ugdyme" seminarus. Iš viso įvairiuose Lietuvos miestuose yra numatyta organizuoti 10 seminarų, kurių metu 250 dalyvių įgis teorinių žinių bei praktinių įgūdžių interaktyvių lentų panaudojime specialiųjų poreikių mokinių ugdyme.   Seminaro tikslas - apmokyti švietimo pagalbos specialistus ir mokytojus dirbti interaktyviomis lentomis (Promethean ir/ar SMART Board ir/ar analogiška) su ActivInspire ir/ar analogiška programine įranga specialiųjų poreikių mokinių ugdyme (trijų dienų seminaras, iš viso 24 val.).

Seminaro tikslinė grupė: mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai (psichologai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai), dirbantys PPT, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose,  pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Asmenys, dalyvavę mokymuose (24 akad. val.) pagal šią programą, patobulins savo turimas žinias apie interaktyvių lentų, jų programinės įrangos įvairovę, panaudojimo galimybes organizuojant specialiųjų poreikių mokinių mokymą(si) bei įgis:

1.  žinių apie interaktyvių lentų Promethean ir SMART Board taikymo ypatumus;

2. gebėjimų valdyti interaktyvią lentą SMART Board;

3. gebėjimų naudotis programinės įrangos SMART Notebook galimybes kuriant, redaguojant, taisant, demonstruojant skaitmeninę interaktyvią pamoką.

 

Projekto „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ (projekto kodas VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003) veiklų įgyvendinimo metu parengtos ir išleistos specialiosios mokymo priemonės:

Multifunkcinės mokymo priemonės: 

1. Multifunkcinė istorijos dalyko mokymo priemonė „Kelias“ 5 klasei. , 1380 egz.

2. Multifunkcinė geografijos dalyko mokymo priemonė „Žemė“ 7 klasei., 1380 egz.

Specialiosios mokymo priemonės mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas Bendrojo ugdymoprgramas (po 1000 egz.):

1. Biologijos mokomoji knyga ir pratybos "BIOS. 8 klasei", mokytojo knyga pdf formatu.  

2. Kompiuterinė matematikos priemonė 1-4 klasėms internetinėje erdvėje, pasiekiama adresu sppc.emokykla.lt. Priemonė skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi sunkumų / sutrikimų. 

3. Lietuvių kalba 7 klasei. Mokomoji knyga ir pratybos, mokytojo knyga pdf formatu.

4. Lietuvių kalba 8 klasei. Mokomoji knyga ir pratybos, mokytojo knyga pdf. formatu. 

5. Matematika 7 klasei. Mokomoji knyga ir pratybos, mokytojo knyga pdf. formatu.

6. Logopedinė kalbos ir kalbėjimo įgūdžių priemonė, 6 dalių priemonė, skirta logopedo darbui su vaikais, rekomendacijos pdf formatu.

7. Kompiuterinė lietuvių kalbos priemonė 1-4 klasėms internetinėje erdvėje, pasiekiama adresu lietuviu1-4.mkp.emokykla.lt.   

Specialiosios mokymo priemonės didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių  turintiems mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas Bendrojo ugdymo programas:

1. Istorija 9-10 klasėms.  Mokomoji knyga, rekomendacijos mokytojui pdf formatu, 1000 egz.

2. Istorija 6 klasei. Mokomoji knyga, rekomendacijos mokytojui pdf formatu, 1000 egz.

3. Matematika 6 klasei. Mokomoji knyga, rekomendacijos mokytojui pdf formatu. , 1000 egz.

4. "Skaitiniai 7 klasei. Mokiniams, turintiems klausos sutrikimų". Specialioji mokymo priemonė skirta sutrikusios klausos mokinių kalbinių gebėjimų lavinimui. Mokomoji knyga + DVD, rekomendacijos mokytojui pdf formatu. Skaitmeninė versija pasiekiama adresu skaitiniai7.mkp.emokykla.lt., 1000 egz.

5. "Skaitiniai 8 klasei. Mokiniams, turintiems klausos sutrikimų". Specialioji mokymo priemonė skirta sutrikusios klausos mokinių kalbinių gebėjimų lavinimui. Mokomoji knyga + DVD.Skaitmeninė versija pasiekiama adresu skaitiniai8.mkp.emokykla.lt. , 1000 egz.

6. Fonetinės ritmikos lavinimo priemonė, skirta sutrikusios klausos vaikų (kochlearinių implantų naudotojų) lavinimui. DVD ir rekomendacijos mokytojui pdf formatu. 1000 egz.

7. Socialinių įgūdžių ugdymo priemonė, skirta intelekto sutrikimų turintiems vaikams. 4 pratybų sąsiuviniai, 4 koretlių rinkiniai, rekomendacijos mokytojui pdf formatu. 2100 egz. 

8. Veiklų (pažintinė) ugdymo priemonė, skirta intelekto sutrikimų turintiems vaikams. 2 pratybų sąsiuviniai, 2 koretlių rinkiniai, rekomendacijos mokytojui pdf formatu. 2100 egz.

9. Veiklų (komunikacinė) ugdymo priemonė, skirta intelekto sutrikimų turintiems vaikams. 2 pratybų sąsiuviniai, 2 koretlių rinkiniai, rekomendacijos mokytojui pdf formatu. 2100 egz.

10. Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl simbolių sistemų naudojimo mokinių ugdymui ir grafinės teksto interpretavimo programinės įrangos galimybės kuriant specialiąsias mokymo priemones (Boardmaker) (pdf formatu)., 110 egz.

11. 6 knygos Brailio raštu (S. Barčienė ,,Biologija 7 klasei", S. Dijokienė, A. Brazienė, L. Martišiūtė ,,geografija 8 kalsei" ,,BIOS" 8 klasei, Lietuvių kalba 7 klasei, Lietuvių kalba 8 klasei, Matematika 7 klasei. ) po 20 egz.

12. 2 įgarsinti gamtamoksliniai vadovėliai mokiniams, turintiems klausos sutrikimų ( ,,Žemė 7 klasei S" ir ,,BIOS 8 klasei") po 500 egz.

Išleistas elektronines mokytojų knygas ir rekomendacija mokytojui galite parsisiųsti paspaudę žemiau pateikiamas nuorodas:

1. "BIOS. 8 klasei", mokytojo knyga pdf formatu.

2.  Kompiuterinės matematikos priemonės 1-4 klasėms internetinėje erdvėje rekomendacijos mokytojams

3. "Lietuvių kalba 7 klasei" mokytojo knyga.

4. "Lietuvių kalba 8 klasei" mokytojo knyga.

5. "Matematika 7 klasei" mokytojo knyga.

6. "Istorija 9-10 klasėms" rekomendacijos mokytojui. 

7. "Istorija 6 klasei" rekomendacijos mokytojui.

8. "Matematika 6 klasei" rekomendacijos mokytojui. 

9. "Skaitiniai 7 klasei. Mokiniams, turintiems klausos sutrikimų" rekomendacijos mokytojui.

10. "Skaitiniai 8 klasei. Mokiniams, turintiems klausos sutrikimų" rekomendacijos mokytojui.

11. Fonetinės ritmikos lavinimo priemonės rekomandacijos mokytojui.

12. Socialinių įgūdžių ugdymo priemonės rekomendacijos mokytojui.

13. Veiklų (pažintinės) ugdymo priemonės rekomendacijos mokytojui.

14. Veiklų (komunikacinė) ugdymo priemonės rekomendacijos mokytojui. 

15. Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl simbolių sistemų naudojimo mokinių ugdymui ir grafinės teksto interpretavimo programinės įrangos galimybės kuriant specialiąsias mokymo priemones (Boardmaker)

16. Metodinės rekomendacijos logopedui dėl kalbos ir kalbėjimo įgūdžių lavinimo priemonės 6 dalių komplekto naudojimo.

 

Kontaktai:

Projekto vadovė

Inga Nekrošienė

Tel. (8 5) 230 5372  

Faksas (8 5) 242 6403      

El.paštas: inga.nekrosiene@sppc.lt,

 

Projekto finansininkė

Jelena Liutkevičienė-Šiaulienė

Tel. (8 5) 242 64 03      

El. paštas: jelena.liutkeviciene@sppc.lt

 

Metodinės veiklos vadovė

Edita Norvaišienė

Tel. (8 5) 230 53 71

El. paštas: edita.norvaisiene@sppc.lt

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas