('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra

 

                                                                     Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra

                                                                                   Projekto kodas VP-2.3-ŠMM-04-V-01-004

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2008 - 2012 metais įgyvendino projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra", kuris buvo finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projektas buvo vykdomas, įgyvendinant 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą".

 

Projekto tikslai:  

1. Plėtoti specialiųjų poreikių turinčių asmenų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimą, pritaikant jiems ugdymo(si) aplinką ir kuriant naujas ugdymo(si) formas.

2. Plėtoti švietimo administracijos darbuotojų gebėjimus organizuoti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje, parengti pedagogus taikyti naujas ugdymo(si) formas, individualizuoti ugdymo turinį, parengti švietimo pagalbos specialistus, gebančius teikti specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą šiems mokiniams, konsultuoti mokytojus ir tėvus dėl šių vaikų ugdymo.

3. Parengti dokumentų, reglamentuojančių naujai sukurtų ugdymo(si) formų diegimą, projektus.

 

Projekto partneriai:

1.Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba

2. Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

3. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras

4. Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

5. Pakruojo rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

6. Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

7. Kėdainių švietimo centras

 

Projekto veiklos:

 

1.   Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo formų taikymo tyrimai

1.1. "Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo patirtis Europos šalyse“ (Tyrimo ataskaita I dalis). Tyrėjų grupė: Doc. dr. Algirdas Ališauskas (tyrimo vadovas), Prof. dr. Stefanija Ališauskienė, Doc. Dr. Darius Gerulaitis, Dr. Rita Melienė, Doc. dr. Lina Miltenienė

1.2. ,,Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo patirtis Lietuvoje“ (tyrimo ataskaita II dalis). Tyrėjų grupė: Doc. dr. Algirdas Ališauskas (tyrimo vadovas), Prof. dr. Stefanija Ališauskienė, Doc. Dr. Darius Gerulaitis, Dr. Rita Melienė, Doc. dr. Lina Miltenienė

2. Kvalifikacijos tobulinimo seminarai, seminarai - mokomiejivizitai mokyklų ir pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams, švietimo administracijos darbuotojams. Įgyvendinant specialiųjų poreikių mokinių integraciją į bendrojo ugdymo sistemą, Lietuvoje diegiama skandinaviškas integracijos modelis. Siekiant pagilinti turimas žinias ir įgyti naujas kompetencijas, 49 asmenys dalyvavo tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kuriuose susipažino, analizavo, mokėsi:

o        Olandijoje - elgesio, Autizmo spektro, intelekto sutrikimųturinčių asmenų ugdymo individualizavimo ir bendrųjų gebėjimų vystymo ypatumus; specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo principus, ikiprofesinio rengimo formas.

o        Danijoje -Autizmo spektro sutrikimųturinčių asmenų specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo būdus ir formas, profesinį rengimą.

o        Anglijoje - elgesio ir/ar emocijų, Autizmo spektro sutrikimų turintiems mokiniams taikomą multifunkcinę sistemą, ugdymo programas, taikomas pagalbos formas ir modelius.

o        Izraelyje - apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų dinaminį vertinimą.

 

3. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo formų plėtros modelio rengimas. Siekiant tenkinti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius (ypač mokinių, turinčių Autizmo sindromą, elgesio ir emocijų, intelekto bei kitus sutrikimus) būtina pritaikyti mokiniams ugdymo(si) aplinką ir sukurti tinkamas šių mokinių ugdymo(si) formas bei diegti ikiprofesinį specialiųjų poreikių vaikų rengimą. Projekto metu parengtas dokumentas (modelis) apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymo formų plėtrą. Dokumento parengtas atsižvelgiant į projekte atliktus tyrimus bei tarptautinių vizitų patirtį.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo formų plėtros modelio aiškinamasis raštas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo formų plėtros modelis

Savo siūlymus, pastabas siųskite Ritai Kišonienei adresu Rita.Kisoniene@sppc.lt

4. Metodinių rekomendacijų rengimas ir leidyba. Projekte parengtos: 1) Metodinės rekomendacijos mokytojams apie raidos ypatumų įtaką asmenų specialiesiems ugdymosi poreikiams „Mokomės kartu"; 2) Metodinės rekomendacijos mokytojams apie inkliuzinio ugdymo organizavimą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymo ir mokymosi įgūdžių formavimą, jų motyvacijos ir aktyvumo skatinimą, šeimos narių įtraukimą į pagalbos teikimo procesą „Inkliuzinis ugdymas ir komandinė pagalba mokiniui"; 3) „Kur mokytis profesijos specialiųjų poreikių turintiems asmenims".Parengtos ir išleistos metodinės rekomendacijos išdalintos visoms Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms, Pedagoginėms ir psichologinėms tarnyboms.

Visos bendrojo ugdymo mokyklos ir Pedagoginės psichologinės tarnybos aprūpintos specialiąja pedagogine literatūra

o        R.M. Berns „Vaiko socializacija, šeima, mokykla, visuomenė"

o        F. Czisch „Vaikai gali daugiau" (Kitokia pradinė mokykla)

o        P.Schiller, T.Bryant „Vertybių knyga"

o        A. Copley „Iššūkiai mokykloje: kaip mokyti problemiško elgesio vaikus"

 

5.   Konsultantų parengimas. Vienas iš projekto uždavinių - parengti specialiojo ugdymo konsultantus, kurie galėtų teikti konsultacijas mokytojams, tėvams dėl vaikų, turinčių elgesio ir emocijų, autizmo spektro bei kitokius sutrikimus ugdymo, pagalbos jiems teikimo. Konsultantų rengimo programoje dalyvavo 70 mokytojų bei specialiųjų pedagogų iš daugelio Lietuvos savivaldybių. Konsultantai atlieka švietėjišką, konsultacinį darbą savivaldybių ugdymo įstaigose, teikia metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams (ypač dirbantiems tose mokyklose, kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų), tėvams ugdantiems elgesio, emocijų, autizmo spektro bei kitokių sutrikimų turinčius vaikus.

Specialiojo ugdymo konsultantų, galinčių teikti konsultacijas specialiojo ugdymo klausimais, sąrašas ir kontaktiniai duomenys

6. Švietimo pagalbos specialistų (švietimo administracijos darbuotojų, švietimo pagalbos specialistų, pedagogų) mokymai. Projekto metu parengti 9 specialiojo ugdymo konsultantai - lektoriai pravedė209 seminarus, kuriuose1750 mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, švietimo administracijos darbuotojų patobulino profesinę kvalifikaciją.

 

7. Mokymai pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams. Siekiant stiprinti Pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų kvalifikaciją dėl įvairius raidos sutrikimus turinčių asmenų vertinimo ir konsultavimo, projekte buvo organizuojami seminarai Pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams. Suorganizuota 12 seminarų, kuriuose dalyvavo 240 Pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų. Jie apmokyti kvalifikuotai naudotis naujai parengta Specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų klasifikacija bei Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo atmintine.

 

8. Metodinės konsultacijos pedagoginių psichologių tarnybų specialistams. Siekiant gerinti pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų kvalifikaciją buvo organizuojamos metodinės konsultacijos pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams jų darbo vietose. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro komanda vyko į tarnybas, stebėjo atliekamus pedagoginius, psichologinius asmens vertinimus, konsultavo išvadų apie raidos sutrikimą formulavimo, specialiojo ugdymo skyrimo, rekomendacijų mokytojams, tėvams dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo rengimo klausimais. Projekto metu įvyko 25 konsultacijos.

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas