('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Konkursai

 

 

 

Projektas ,,Mokinių akademinių gebėjimų pažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra"

 

I.                 PROJEKTO PSICHOLOGO-EKSPERTO PAREIGYBĖ

 

 

 

PROJEKTO ,,MOKINIŲ AKADEMINIŲ GEBĖJIMŲ ATPAŽINIMO IR JŲ UGDYMO KOKYBĖS PLĖTRA"  (NR. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001) PSICHOLOGO - EKSPERTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

1. Projekto ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (toliau - projektas) psichologas-ekspertas yra Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro darbuotojas (toliau - centras), dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį.

 

II. PASKIRTIS IR VEIKLOS SRITIS

2. Psichologo-ekperto pareigybė reikalinga vykdyti funkcijas specialiojoje veiklos srityje  - dalyvauti vykdant projekto veiklą ,,Akademinių gebėjimų atpažinimui ir vertinimui skirtų instrumentų ir bei metodinės medžiagos parengimas", t.y. dalyvauti projekto komandos darbe siekiant sukurti 1-4, 5-8 klasių mokinių akademinių gebėjimų atpažinimui ir vertinimui skirtus rinkinius pedagogams ir psichologams, adaptuojant ir standartizuojant, t.y. pritaikant Lietuvai vieną iš pasaulyje plačiai taikomų mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo metodikų (atlikti tyrimą). Remiantis tyrimo rezultatais drauge su projekto komandos nariais sukurti  instrumentus ir priemones Lietuvos pedagogams ir psichologams akademinių gebėjimų atpažinimui ir įvertinimui bei vesti mokymus šioje srityje. Savo kompetencijos ribose, esant vadovybės pavedimui, dalyvauti formuojant projekto veiklų tęstinumą.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių akademinių gebėjimų gerinimą, gabių vaikų formalųjį ir neformalųjį ugdymą bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

3.2. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą;

3.3. turėti darbo patirties dirbant su  gebėjimų atpažinimo ir vertinimo metodikomis psichologijos srityje;

3.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dirbti komandoje;

3.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

3.6. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka funkcijas, susijusias su projekto įgyvendinimu, t.y. pagal kompetenciją atlieka projekto psichologo - eksperto fukcijas vykdant projekto veiklą ,,Akademinių gebėjimų atpažinimui ir vertinimui skirtų instrumentų ir bei metodinės medžiagos parengimas" :

4.1. dalyvauja projekto komandos darbe siekiant sukurti 1-4, 5-8 klasių mokinių akademinių gebėjimų atpažinimui ir vertinimui skirtus rinkinius pedagogams ir psichologams;

4.2. organizuoja ir dalyvauja adaptuojant ir standartizuojant, t.y. pritaikant Lietuvai vieną iš pasaulyje plačiai taikomų mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo metodikų (atliekant tyrimą);

4.3. drauge su projekto komanda dalyvauja kuriant instrumentus ir priemones Lietuvos pedagogams ir psichologams akademinių gebėjimų atpažinimui ir įvertinimui bei veda mokymus šioje srityje;

4.4. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus, susijusius su projekto veiklos įgyvendinimu;

4.5. pagal kompetenciją konsultuoja projekto partnerius, kitus centro darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, projekto veiklos turinio klausimais;

4.6. pagal kompetenciją atstovauja projekto veiklą darbo grupėse, konferencijose ir kituose renginiuose;

4.7. pagal kompetenciją asmeniškai atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą ir už dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;

4.8. pagal kompetenciją vykdo kitus, centro direktoriaus ir/ar projekto vadovo pavedimus, susijusius su projekto uždavinias, siekiant, kad projektas būtų įgyvendintas kiek įmanoma efektyviau ir būtų pasiekti projekto tikslai.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus projekto vadovui.

 

VI. KITOS DARBO SĄLYGOS

6. Siūlomas darbas yra pagal terminuotą darbo sutartį iki 2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Norint dalyvauti atrankoje, prašome pateikti išsamų gyvenimo aprašymą (CV) bei  išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas projekto vadovei Ingai Nekrošienei el. paštu inga.nekrosiene@sppc.lt arba pristatyti adresu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Viršuliškių g. 103, Vilnius, 309 kab. iki 2016 m. lapkričio 4 d. 9 val. Tel. pasiteiravimui (8 5) 230 5372.

 

 

                                               ______________________

 

 

 

 

II.                PROJEKTO MOKYTOJO-EKSPERTO PAREIGYBĖ

 

PROJEKTO ,,MOKINIŲ AKADEMINIŲ GEBĖJIMŲ ATPAŽINIMO IR JŲ UGDYMO KOKYBĖS PLĖTRA"  (NR. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001) MOKYTOJO - EKSPERTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

1. Projekto ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (toliau - projektas) mokytojas-ekspertas yra Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro darbuotojas (toliau - centras), dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį.

 

II. PASKIRTIS IR VEIKLOS SRITIS

2. Mokytojas-ekperto pareigybė reikalinga vykdyti funkcijas specialiojoje veiklos srityje  - dalyvauti vykdant projekto veiklą ,,Specialių modulių akademinių gebėjimų ugdymui ir mokymo priemonių bei metodinės medžiagos / priemonių šių modulių įgyvendinimui parengimas", t.y. parengti bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas  praturtinančius ir pagilinančius matematikos, lietuvių kalbos ir gamtamokslių mokomųjų dalykų specialius  modulius 3-8 klasėms bei parengti modulių įgyvendimui reikalingas mokymo priemones ir metodinę medžiagą jiems įgyvendinti. Taip pat ši pareigybė reikalinga dalyvauti vykdant modulių pilotinio išbandymo projekto partnerių mokyklose stebėseną, aktyviai bendradarbiauti su mokyklomis šio proceso metu. Savo kompetencijos ribose, esant vadovybės pavedimui, dalyvauti formuojant projekto veiklų tęstinumą.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių akademinių gebėjimų gerinimą, gabių vaikų formalųjį ir neformalųjį ugdymą bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

3.2. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities edukologijos arba pedagogikos krypties išsilavinimą;

3.3. turėti darbo patirties rengiant metodinę ir/arba mokomąją medžiagą matematikos, lietuvių kalbos arba gamtamoksių mokomųjų dalykų srityje;

3.4. turėti ne mažiau nei 5 metų praktinio darbo formaliajame arba neformaliajame ugdyme matematikos, lietuvių kalbos arba gamtamokslių mokomųjų dalykų srityje patirties;

3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dirbti komandoje;

3.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

3.7. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

3.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka funkcijas, susijusias su projekto įgyvendinimu, t.y. pagal kompetenciją atlieka projekto mokytojo - eksperto fukcijas vykdant projekto veiklą ,,Specialių modulių akademinių gebėjimų ugdymui ir mokymo priemonių bei metodinės medžiagos / priemonių šių modulių įgyvendinimui parengimas" :

4.1. dalyvauja rengiant bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas  praturtinančius ir pagilinančius matematikos, lietuvių kalbos arba gamtamokslių mokomųjų dalykų specialius  modulius 3-8 klasėms;

4.2. dalyvauja rengiant specialiųjų modulių įgyvendimui reikalingas mokymo priemones ir metodinę medžiagą bei veda mokymus šioje srityje;

4.3. dalyvauja vykdant modulių pilotinio išbandymo projekto partnerių mokyklose stebėseną, aktyviai bendradarbiauti su mokyklomis šio proceso metu;

4.4. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus, susijusius su projekto veiklos įgyvendinimu;

4.5. pagal kompetenciją konsultuoja projekto partnerius, kitus centro darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, projekto veiklos turinio klausimais;

4.6. pagal kompetenciją atstovauja projekto veiklą darbo grupėse, konferencijose ir kituose renginiuose;

4.7. pagal kompetenciją asmeniškai atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą ir už dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;

4.8. pagal kompetenciją vykdo kitus, centro direktoriaus ir/ar projekto vadovo pavedimus, susijusius su projekto uždavinias, siekiant, kad projektas būtų įgyvendintas kiek įmanoma efektyviau ir būtų pasiekti projekto tikslai.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus projekto vadovui.

 

VI. KITOS DARBO SĄLYGOS

6. Siūlomas darbas yra pagal terminuotą darbo sutartį iki 2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Norint dalyvauti atrankoje, prašome pateikti išsamų gyvenimo aprašymą (CV) bei  išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas projekto vadovei Ingai Nekrošienei el. paštu inga.nekrosiene@sppc.lt arba pristatyti adresu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Viršuliškių g. 103, Vilnius, 309 kab. iki 2016 m. lapkričio 4 d. 9 val. Tel. pasiteiravimui (8 5) 230 5372.

 

                                                ______________________

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas