('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Saugios aplinkos mokykloje kūrimas

PROJEKTAS ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas"

Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" vykdė kartu su šėšiais partneriais. Projektas finansuotas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą".

Projekto pradžia 2012 m. sausio 3 d., pabaiga 2015 m. rugsėjo 30 d.

 

PASIEKTI REZULTATAI

 

1. Parengtas Prevencinių programų akreditavimo tvarkos aprašas ir įvertintos 22 prevencinės programos.

 

Įgyvendinant projekto veiklą parengtas ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. (1.3)V-404 „Dėl prevencinių programų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas prevencinių programų akreditavimo tvarkos aprašas. Vadovaujantis šiuo dokumentu akredituojamos programos, įgyvendinamos bendrojo ugdymo mokyklose bei skirtos smurto, savižudybių, prievartos, prekybos žmonėmis, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, teisės pažeidimų prevencijai, o taip pat - socialinio emocinio bei gyvenimo įgūdžių ugdymo programos.

Prevencinių programų akreditavimo tvarkos aprašą ir jo priedus galite rasti čia [Tvarka, 1 priedas, 2 priedas].

 

Prevencinių programų akreditavimo tikslas - įvertinti ir atrinkti veiksmingas prevencines programas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vertinimui gautos 22 prevencinės programos. Vieną prevencinę programą įvertino trys nepriklausomi vertintojai. Akreditavimo komisija, atsižvelgdama į nepriklausomų vertintojų pastabas ir siūlymus nutarė akredituoti 11 prevencinių programų.


 

Akredituotų prevencinių programų sąrašas:

Programos pavadinimas

Programos vykdytojai

Plačiau apie programą

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa „Antras žingsnis"

VšĮ „Paramos vaikams centras"

http://www.pvc.lt/second-steppvc@pvc.lt  

Ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai"

VšĮ „Vaiko labui"

http://www.vaikolabui.lt/?page_id=3035;info@vaikolabui.lt

Ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai"

VšĮ „Vaiko labui"

http://www.vaikolabui.lt/?page_id=10; info@vaikolabui.lt

Tėvų mokymo programa STEP

dr. Jolita Jonynienė

http://www.stepgrupes.lt/step-programa/apie-step/ ; jolita.jonyniene@gmail.com

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa

VšĮ „Šeimos santykių institutas"

http://www.ssinstitut.lt/lt/visiems/programos/vaiko-emociniu-kompetenciju-ugdymas-2/pagalba@ssinstitut.lt

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai"

Asociacija „Mentor Lietuva"

http://www.mentor.lt/lt/veikla/mentorystes-programa/bernadeta@mentorlietuva.org

„Mentorystė"

Asociacija „Mentor Lietuva"

http://www.mentor.lt/lt/veikla/mentorystes-programa/egle@mentorlietuva.org

Olweus patyčių prevencijos programa

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

/info@sppc.lt                            

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Sniego gniūžtė"

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis"

http://www.zingsnis.lt/ ; info@zingsnis.lt;pirmininkas@zingsnis.lt

LIONS QUEST Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės"

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA

 

http://www.lions-quest.lt/; info@lions-quest.lt

Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa  „Mokykla tėvams ir auklėtojams"

Vilniaus psichologinė pedagoginė tarnyba

http://www.vilniausppt.lt/; rastine@ppt.vilnius.lm.lt

 

2. Įgyvendintos 9 prevencinės programos.

2012-2015 metais prevencinių programų įgyvendinime dalyvavo 1006 bendrojo ugdymo mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Projekto lėšomis mokyklose buvo įgyvendinamos devynios programos:

1.        Ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai".

2.        Ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai".

3.        Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa „Antras žingsnis".

4.        Olweus patyčių prevencijos programa.

5.        LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės".

6.        Tėvystės įgūdžių ugdymo programa STEP.

7.        Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa.

8.        Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai".

9.        Programa „Mentorystė".

 

3. Parengtos trys naujos prevencinės programos.

Parengtos prevencinės programos buvo išbandytos atrinktose mokyklose, buvo įvertintas programų poveikis sprendžiamai problemai. Atsižvelgiant į išbandymo ir poveikio tyrimo rezultatus programos buvo patobulintos ir parengti galutiniai jų variantai.

Programos parengtos taip, kad programos  įgyvendinime dalyvauja visa mokyklos bendruomenė: mokyklos administracija, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklos darbuotojai, mokiniai, tėvai, mokyklos socialiniai partneriai (savivaldybių administracijų VTAS, policijos, seniūnijų atstovai). Programą gali rinktis bet kurio tipo mokykla, nes metodinė medžiaga parengta skirtingoms mokinių amžiaus grupėms.

 

  Seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane". Parengė VšĮ „Paramos vaikams centras", 2015.                         
                                                                                                                                                                                                 
  Konfliktų prevencijos programa „Taiki mokykla". Parengė VšĮ „Paramos vaikams centras", 2015 
  Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu". Parengė dr. Inga Bankauskienė, Kęstutis Dragūnevičius, Rūta Gedminienė, Uldė Sirtautaitė ir Sandra Valantiejienė, 2015 

 

Už partnerystę ir nuoširdų bendradarbiavimą, metodinius patarimus išbandant ir įgyvendinant naujai parengtas prevencines programas dėkojame:

1.      Jonavos „Lietavos" pagrindinei mokyklai.

2.      Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos gimnazijai.

3.      Kazlų Rūdos pagrindinei mokyklai.

4.      Kupiškio rajono Adomynės pagrindinei mokyklai.

5.      Marijampolės Petro Armino pagrindinei mokyklai.

6.      Panevėžio „Aušros" pagrindinei mokyklai.

7.      Panevėžio „Šaltinio" progimnazijai.

8.      Panevėžio 5-ajai gimnazijai.

9.      Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinei mokyklai.

10.  Panevėžio rajono Berčiūnų pagrindinei mokyklai.

11.  Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijai.

12.  Panevėžio rajono Linkaučių pagrindinei mokyklai.

13.  Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijai.

14.  Panevėžio Senvagės pagrindinei mokyklai.

15.  Prienų rajono Jiezno gimnazijai.

16.  Šakių rajono savivaldybės Gelgaudiškio pagrindinei mokyklai.

17.  Ukmergės Dukstynos pagrindinei mokyklai.

18.  Vilkaviškio „Ąžuolo" progimnazijai.

19.  Vilniaus Sausio 13-osios mokyklai.

20.  Vilniaus Trakų Vokės gimnazijai.

 

4. Įgyvendintos 23 neformaliojo ugdymo programos.

2012-2014 m. įgyvendintos 23 neformaliojo ugdymo programos, kuriose dalyvavo 429 socialinės rizikos, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Vaikai vyko į ekskursijas ir išvykas, dalyvavo edukacinėse programose, socialinių įgūdžių ugdymo, dekupažo užsiėmimuose, piešė, sportavo, plaukė baidarėmis, vyko į teatrą ir kt.

 

5. Organizuoti 55 seminarai vaiko gerovės komisijų nariams.

2013 m. kovo-gegužės mėn. organizuota 15 dviejų dienų seminarų visų savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijų nariams. Seminaruose dalyvavo savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijų komandos, iš viso 284 dalyviai. Seminaro metu aptarta savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos paskirtis, veiklos organizavimo ypatumai, atsakomybės pasiskirstymas, funkcijos, efektyvaus komisijos komandinio darbo organizavimas,  tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas, realios pagalbos vaikui ir jo šeimai įgyvendinimo modeliai.

2014 m. gruodžio - 2015 m. birželio mėn. organizuota 40 vienos dienos seminarų mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams įvairiuose šalies miestuose, kuriuose iš viso dalyvavo 1327 mokyklų vaiko gerovės komisijų nariai. Seminarų metu  aptarta mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo iššūkiai ir geroji patirtis, darbo optimizavimo galimybės, efektyvaus komandinio darbo organizavimas, pagalbos vaikui ir šeimai planavimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, vaiko gerovės komisijos veiklos vertinimas ir įsivertinimas.

 

6. Atliktas analizė ir tyrimas LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo srityje.

Kviečiame susipažinti:

Vaiko minimali ir vidutinė priežiūra Lietuvoje ir užsienyje: teisiniai ir praktiniai aspektai

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimas savivaldybėse

 

7. Atnaujinta Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos programinė įranga.

2012 m. lapkričio mėn. projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" finansavimo ir administravimo sutartis buvo papildyta nauja veikla - nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (toliau - NEMIS) programinės įrangos atnaujinimas. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras šią veiklą įgyvendina kartu su projekto partneriu Švietimo informacinių technologijų centru.

Ši projeko veikla buvo vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 25 d. nutarimą  Nr. 466 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 4 d. nutarimo Nr. 889 „Dėl savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo".

NEMIS kaupiama informacija apie nesimokančius vaikus (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta), nesimokymo priežastis, suteiktą pagalbą. Atnaujinta programinė įranga leidžia keistis informacija su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais. Tokiu būdu surenkama informaciją apie nesimokančių vaikų tėvų apsilankymą gydymo įstaigoje, darbo biržoje, sužinoma jų darbovietė ir kt. Tai palengvina savivaldybių administracijų atsakingų darbuotojų darbą ieškant nesimokančių vaikų.

 

 

 

Kontaktai

 

Projekto vadovė -

Kristina Ignatavičienė

Tel. 8 5 230 5376

El. p. kristina.ignataviciene@sppc.lt

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas