('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 39
Dabar naršo: 1

 

 2017-12-13

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras gruodžio 6 ir 8 dienomis surengė metodines dienas savivaldybių Vaiko gerovės komisijų atstovams. Metodinėje dienoje buvo pristatyti ir aptarti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimui svarbūs aspektai: Įstatymo naujos redakcijos praktiniai klausimai, suinteresuotų asmenų vaimenų aktualumas, išvadų dėl vidutinės priežiūros priemonės specifika, priemonių skyrimo procedūriniai ypatumai.

  

Darbo grupėse atstovai iš 46 savivaldybių gvildeno aktualias problemas, su kuriomis susiduria taikant įstatymą bei kitus teisės aktus, skiriant minimalios bei vidutinės priežiūros priemones, koordinuotai teikiant švietimo, sveikatos ir socialinę pagalbą.

Skaitytas pranešimas:

 LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas. Naujovės ir procedūros. Rytis Šiautkulis, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

 


2017-12-07

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras š.m. lapkričio 23 d. organizavo ESF projekto ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra"  mokymus tema: ,,Specialiųjų modulių aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams (matematikos, lietuvių kalbos, gamtamokslių dalykų 3-8 klasėms) taikymo pamokoje galimybės". Mokymuose dalyvavo  LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovai, projekto mokyklų partnerių mokytojai.  Mokymų metu atskirose sekcijose mokytojams buvo pristatytas modulių turinys, jų taikymo principai, spręsti uždaviniai, kalbėta apie tai, ko kiekvienam mokytojui reikėtų nepamiršti apie aukštesniųjų gebėjimų mokinių ugdymą. 

Pranešimus skaitė projekto ekspertai doc.dr. Aistė Elijio, doc.dr. Jolita Dudaitė, dr. Aida Šimelionienė, dr. Daiva Bigelienė, Simas Ignatavičius, Irmantas Adomaitis, Eduardas Juška, Nida Poderienė, Sonata Vaičiakauskienė.  

Informuojame, kad šios tematikos mokymai pristatant naujai kuriamus specialiuosius modulius aukštesniųjų gebėjimų vaikams 2018 m. planuojami vykdyti visoje Lietuvoje.

Apie mokymų datas bei tikslias mokymų vietas informuosime 2018 m. sausio mėn. mūsų internetinėje svetainėje www.sppc.lt .


2017-11-25

 

2017 m. gruodžio 6 ir 8  dienomis. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre vyks metodinė diena savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijų atstovams. Metodinės dienos tikslas - pristatyti ir aptarti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo naujos redakcijos įgyvendinimui svarbius aspektus: išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo komisijos specifiką, minimalios ir vidutinės priemonių skyrimo procedūrinius ypatumus. Vyks diskusijos, kurių metu bus dalinamasi geriausia patirtimi teikiant pagalbą probleminio elgesio vaikams ir jų šeimoms.

 

Daugiau informacijos suteiks:

Rytis Šiautkulis (8 5) 210 1632 arba el. paštu rytis.siautkulis@sppc.lt.

 


 2017-11-25

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekį užtikrinti lygias galimybes naudotis socialinėmis, sveikatos, kultūros ir švietimo paslaugomis visiems mokiniams, vykdo viešąsias konsultacijas dėl  visos dienos mokyklos koncepcijos ir jos įgyvendinimo modelių.

Mokslininkų komanda, atstovaujama VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centro", atliko visos dienos mokyklos modelių užsienio šalių patirties analizę ir Lietuvos galimybių bei poreikių tyrimą, kurių pagrindu, atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministrės 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-382 sudarytos darbo grupės dėl visos dienos mokyklos sampratos, veiklos organizavimo ir finansavimo modelio pasiūlymams teikti, pastabas,  kuriamos konceptualios Visos dienos mokyklos nuostatos bei galimi ugdymo proceso organizavimo modeliai. 

Siekiant pasinaudoti gerąja Lietuvos mokyklų patirtimi, pedagogų, mokyklose dirbančių pagalbos specialistų, švietimo įstaigų vadovų ir  platesnės mokyklos bendruomenės, įžvalgomis, organizuojamos viešosios diskusijos- konsultacijos šešiuose Lietuvos miestuose. Maloniai kviečiame dalyvauti savivaldybių administracijos vadovus, Savivaldybių administracijų švietimo, socialinės paramos, kultūros padalinių specialistus, savivaldybės gydytojus, švietimo, socialines, kultūros ir sveikatos paslaugas teikiančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus. Laukiami visi, suinteresuoti tokios mokyklos idėja ir turintys praktinių patarimų dėl šios idėjos įgyvendinimo.

Viešosios konsultacijos dėl visos dienos mokyklos vyks:

  • Gruodžio 1d. , 10.00 val. Alytaus jaunimo centre (Tvirtovės g. 3, Alytus);
  • Gruodžio 1d., 10.00 val. Utenos švietimo centre (Maironio g. 12, Utena);
  • Gruodžio 4d.,10.00 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, Šiauliai);
  • Gruodžio 6d., 10.00 val. Panevėžio „ Vyturio" progimnazijoje (Vasario 16-osios g. 40, Panevėžys);
  • Gruodžio 7d., 10.00 val. Klaipėdos m. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Debreceno g. 41, Klaipėda);
  • Gruodžio 8d., 10.00 val. Kauno raj. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje (Savanorių pr. 371, Kaunas).

Kviečiame registruotis čia>> . Dalyvių registracija vykdoma iki 2017 m. lapkričio 30 d.

Kilus klausimams prašome kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro prie Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos skyriaus vadovę Editą Norvaišienę: tel. (8 5) 230 53 71 arba el. paštu edita.norvaisiene@sppc.lt

 


 2017-11-20

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras bendradarbiaudamas su Kauno P. Daunio ugdymo centru 2017 m. lapkričio 2-3 ir 9-10 d. organizavo pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams skirtus seminarus tema „Autizmo spektro sutrikimai: vaikų raidos ypatumai ir praktiniai ugdymo organizavimo aspektai".

 


 
 

 

Dalyviai gavo žinių apie autizmo spektro sutrikimo etiologiją ir ypatumus, ugdymosi aplinkos pritaikymą autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams, PECS metodo taikymą. Taip pat buvo sudaryta galimybė praktiškai susipažinti su mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo organizavimu ikimokyklinėse grupėse ir mokykloje.

  2017-11-10

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2017 m. lapkričio 8 d. surengė seminarą savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams tema „ Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė - iššūkiai ir galimybės".

Pateikiame seminare skaitytus pranešimus:

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus lūkesčiai.  Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerija, Bendrojo ugdymo departamento, Švietimo pagalbos skyrius

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas - (tik) lūkesčiai (be/ ir / ar) galimybės. Daiva Vaišnorienė, Švietimo ir mokslo ministerija, Bendrojo ugdymo departamento, Švietimo pagalbos skyrius 

Sveikatos priežiūros paslaugos - viena svarbiausių vaiko gerovės užtikrinimo sričių. Anželika Balčiūnienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Motinos ir vaiko sveikatos skyriaus patarėja

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus funkcijos ir Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.  Ligita Čeledinienė, Švietimo ir mokslo ministerija, Bendrojo ugdymo departamento, Švietimo pagalbos skyrius 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas ir Vaiko teisių apsauga koordinuotai teikiamos pagalbos aspektu. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Renginio programa >> 


2017-10-02

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 485, 2017-2020 metų veiksmų plano priemones, organizuoja seminarus mokyklų administracijos atstovams, mokyklų vaiko gerovės komisijos nariams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ,,Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje".

Seminarų metu bus pristatytos Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, patvirtintos 2017 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 625, aptartas praktinis jų nuostatų taikymas, aptarti vaikų elgesio ir emocinės būsenos požymiai, galintys padėti atpažinti vaikus, patiriančius smurtą ar esančius smurto artimoje aplinkoje liudininkais; mokytojų ar kitų mokykloje dirbančių specialistų (darbuotojų) pokalbio, bendravimo su vaikais principai bei veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Dalyvavimas seminare – nemokamas.

Dalyviams bus išduodamos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pažymos, liudijančios dalyvavimą seminare. Seminaro trukmė – 8 akademinės valandos. Dalyviams numatyta kava/arbata bei užkandžiai kavos pertraukų metu.

Dalyvių skaičius – ribotas. Būtina išankstinė registracija. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Surinkus dalyvių grupę, registracija nutraukiama. Apie registracijos į seminarą patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime el. paštu kiekvieną besiregistruojantį į seminarą.

Atkreipiame dėmesį, kad seminarai ,,Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje" vyko 2015 m. ir 2016 m., todėl pirmiausia kviečiame dalyvauti atstovus tų mokyklų, iš kurių  dar niekas nėra dalyvavę šiuose seminaruose. Iš vienos mokyklos gali registruotis ne daugiau kaip 2 atstovai.

Seminarai vyks:

2017 m. lapkričio 28 d. Rokiškio švietimo centre, P. Širvio g. 1, Rokiškis  Seminaro pradžia 9:00 val., pabaiga 16:15 val.; trukmė - 8 akad. val. Lektorė - Živilė Baronienė, VšĮ „Šeimos santykių institutas" šeimos konsultantė ir mediatorė. Registracija baigta

 

2017 m. lapkričio 29 d. Jurbarko švietimo centre, Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas. Seminaro pradžia 9:00 val., pabaiga 16:15 val.; trukmė - 8 akad. val. Lektorė - Eglė Kalinauskienė, VšĮ „Šeimos santykių institutas" psichologė ir šeimos mediatorė. Registracija baigta

 

Daugiau apie seminarų ciklą >> 

 


 

2017-09-27

 

Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau - Centras) organizuoja nacionalinio lygmens tarpininkavimo (mediacijos) kvalifikacijos tobulinimo programos socialiniams pedagogams, dirbantiems švietimo įstaigose (toliau - Mediacijos programa, parengimą. Programos tikslas - suteikti socialiniams pedagogams teorinių žinių ir ugdyti jų praktinius įgūdžius taikant tarpininkavimo (mediacijos) metodą.

Siekdamas užtikrinti kokybišką parengtos Mediacijos programos įgyvendinimą, Centras vykdo kandidatų į lektorius, kurie po specialių mokymų turės teisę vykdyti Mediacijos programą savo regione, atranką.

Centras kviečia švietimo įstaigose dirbančius socialinius pedagogus, psichologus dalyvauti kandidatų į Mediacijos programos lektorius atrankoje iki 2017 m. spalio 6 d. 17 val..

Daugiau informacijos rasite čia>>

Kilus klausimams, kreipkitės į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus socialinę pedagogę Sandra Valantiejienę el.paštu: sandra.valantiejiene@sppc.lt ar tel. 8 5 242 0979.

Kviečiame dalyvauti!

 

 


 2017-09-20

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre š.m. rugpjūčio 28 d. vyko valstybės planavimo projekto ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" tarpinių rezultatų pristatymas. Susitikime dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, projekto partnerių atstovai, projekto ekspertai bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai. Susitikimo metu buvo pristatyta projekto įgyvendinimo eiga bei tarpiniai projekto I-ojo etapo rezultatai, apžvelgtos planuojamo II-ojo etapo gairės, diskutuota apie lūkesčius, keliamus projektui, kitus aktualius klausimus. Pranešimus skaitė: projekto vadovė Inga Nekrošienė; projekto ekspertai dr., docentė Sigita Girdzijauskienė, Nida Poderienė, Eduardas Juška, Daiva Bigelienė; projekto partnerių atstovas Laurynas Šeškus.
 Išsamesnė informacija apie projekto veiklas, eigą bei planuojamus rezultatus rasite čia>>

 


 

2017-09-06

 

Kviečiame visas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklas bei profesinio mokymo įstaigas dalyvauti apklausoje

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru  renka informaciją apie tai, kaip nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. švietimo įstaigos įgyvendina Švietimo įstatymo pataisas dėl smurto ir patyčių prevencijos (2016 m. spalio 18 d. Nr. XII-2685), kokias prevencines programas šiais mokslo metais įgyvendina mokyklos ir koks prevencinių programų diegimo poreikis 2018-2019 metais. Apklausos duomenys bus susisteminti ir naudojami tik apibendrinta forma. Atskirų mokyklų atsakymai nebus viešinami.

Viename iš anketos klausimų įvardytos prevencinės programos, kurių diegimą mokyklose 2018-2019 metais numatoma finansuoti projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" lėšomis. Mokyklos turės galimybę pažymėti, kurią prevencinę programą norėtų diegti, jei yra toks poreikis. Šio klausimo atsakymai bus panaudoti planuojant minėto projekto veiklas 2018-2019 metais. Anketoje įvardytos programos yra iš Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamų prevencinių programų sąrašo >>

Atkreipiame dėmesį, kad mokyklos pasirinkta prevencinė programa turi atliepti mokyklos poreikius ir identifikuotas problemas bei padėti jas spręsti, turi būti priimtina mokytojams ir vykdoma ne vienerius metus. Siekiant tolygiai paskirstyti mokytojų ir mokinių krūvį, rekomenduojama to paties amžiaus mokiniams vienu metu įgyvendinti ne daugiau nei vieną prevencinę programą.

 

Prašytume mokyklos administracijos atstovo anketą užpildyti iki š. m. rugsėjo 18 d. Apklausai atlikti parengti trys anketų variantai. Pasirinkite Jums tinkančią nuorodą:

1.       Anketa ikimokyklinio ugdymo mokykloms

2.       Anketa bendrojo ugdymo mokykloms

3.       Anketa profesinio mokymo įstaigoms

 

 Kilus klausimams, rašykite adresu: kristina.ignataviciene@sppc.lt arba sandra.valantiejiene@sppc.lt.

 

 


 

2017-08-31

Informuojame, jog nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja šie teisės aktai:

 Taip pat nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos įsigaliojo ir Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo nauja redakcija.

 


 

2017-08-18

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo(si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.

 


2017-08-18 

2017 m. rugpjūčio 3 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-625 patvirtintos Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru parengtos „Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje”. Įsakymas įsigalioja š. m. rugsėjo 1 d.

 


 

2017-08-16

Mokyklos, pabaigusios Olweus programos diegimą, gali pradėti diegti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau - OPKUS). Sėkmingai integravus OPKUS į visą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir ir prisideda prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

Mokykla, pageidaujanti vykdyti OPKUS veiklas, iki š.m. rugsėjo 5 d. turi atsiųsti mums el.paštu ana.buzarevic@sppc.lt užpildytą ir direktoriaus pasirašytą paraišką diegti OPKUS (paraiškos formą rasite čia >>). Gavus paraišką, pasirašysime trišalę sutartį (tarp mokyklos, instruktoriaus ir SPPC). Primename, kad mokykla perka Olweus programos instruktoriaus paslaugas, o SPPC apmoka Olweus International už rudeninę mokinių Olweus apklausą. 

 


2017-06-23

 

Informuojame, kad baigėme mokyklų diegsiančių Olweus patyčių prevencijos programą 2017-2018 m. atranką. Sulaukėme daug mokyklų, norinčių dalyvauti programoje, paraiškų. Džiugu, kad mokyklos siekia kurti saugią aplinką ir saugoti vaikus nuo patyčių.

Atsižvelgdami į šiuo metu turimus žmogiškuosius bei finansinius išteklius, dalyvauti Olweus programos VI-ame diegimo etape pakvietėme 65 mokyklas  bei 4 mokyklas įtraukėme į rezervinį sąrašą.

Atranką dalyvauti Olweus patyčių prevencijos programos diegimo VII-ajame etape (2018-2019 m.) pradėsime jau 2018 m. pavasarį. Detalesnė informacija bus paskelbta mūsų tinklapyje.

 


 

2017-06-13

Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama suteikti metodinę pagalbą savivaldybėms dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 3 punkto įgyvendinimo, pagal kurį savivaldybės vykdomoji institucija turi patvirtinti prevencinių programų kriterijus, parengė rekomenduojamus prevencinių programų kriterijus, kuriuos galite rasti čia >>


 


 

2017-06-12

 

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  užsakymu 2016 metais buvo vykdytas tyrimas "Ugdymo ir švietimo pagalbos kokybės specialiosiose mokyklose ir specialiojo ugdymo centruose tyrimas". Tyrimą vykdė Šiaulių universiteto mokslininkai.

Susipažinimui pateikiame tyrimo ataskaitą>>

 

 2017-06-12

 

 

2017 m. gegužės 17-19 d. vyko  Europos Komisijos aukšto lygio šalių narių atstovų darbo grupės neįgaliųjų reikalams posėdis ir darbo forumas dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Briuselyje (Belgija). Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centro  specialiosios pedagogikos skyriaus pavaduotoja Lina Palačionienė skaitė pranešimą apie mokyklų kaitą  Lietuvoje inkliuzinio švietimo aspektu.

 


 

2017-05-02

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras gegužės - birželio mėnesiais organizuoja metodines konsultacijas savivaldybių administracijų švietimo padalinių, pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų, pedagogų švietimo centrų vadovams, administracijos atstovams apie smurto prevencijos vykdymą mokyklose įgyvendinant 2016 m. spalio 18 d. Švietimo įstatymo pataisas, susijusias su smurto ir patyčių prevencija, prevencinių programų vykdymu, psichologinės pagalbos nuo smurto nukentėjusiems ar smurtavusiems mokiniams, mokytojams teikimu.

Metodinių konsultacijų metu bus pristatytos Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų, patvirtintų 2017 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-190, nuostatos. Rekomendacijos nustato mokyklos, savivaldybės ir nacionalinio lygmens prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias kibernetinėje erdvėje) aplinkos kūrimui mokyklose. Kartu su renginių dalyviais bus aptartos šių rekomendacijų įgyvendinimo mokyklose galimybės ir būdai, savivaldybių lygmens institucijų indėlis padedant mokykloms kurti saugią nuo smurto ir patyčių aplinką, jas konsultuojant.

Metodinės konsultacijos regionuose numatomos:

Gegužės 19 d. Vilniuje;

Gegužės 23 d. Šiauliuose;

Gegužės 24 d. Telšiuose;

Gegužės 25 d. Alytuje;

Gegužės 26 d. Panevėžyje;

Gegužės 29 d. Tauragėje;

Gegužės 30 d. Klaipėdoje;

Gegužės 31 d. Utenoje;

Birželio 5 d. Vilniuje (ŠMM pavaldžių įstaigų vadovams)

Birželio 7 d. Kaune;

Birželio 8 d. Marijampolėje.

Įstaigoms, kviečiamoms dalyvauti metodinėse konsultacijose, siunčiami pakvietimai, kuriuose nurodoma informacija apie renginio vietą ir laiką bei nuoroda į registraciją internetu, pridedama programa.

Konsultacijas vykdo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai.

 

 


 

 2017-05-02

 

Mokyklų vadovai, direktorių pavaduotojai, vaiko gerovės komisijos nariai, pagalbos vaikui specialistai, klasių vadovai, mokytojai bei tėvai yra kviečiami į respublikinę konferenciją  „Olweus" patyčių ir smurto prevencijos programa: galimybė išgirsti, suprasti, padėti", vyksiančią š.m. gegužės 10 d. Kaune. Konferencijos tikslas - apžvelgti prevencines programas, jų svarbą mokinių saugumui mokyklose, taip pat OLWEUS patyčių prevencijos programą vykdančios  mokyklos dalinsis šios programos įgyvendinimo patirtimi ir lūkesčiais.

Konferencija vyks 2017 m. gegužės 10 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto pr. 44, Kaunas).

Konferencijos pradžia 13.00 val. (dalyvių registracija nuo 12.00 val.).

Registracija vykdoma el.p.:socialinebrazdzionis@gmail.com)

Konferencijos darbotvarkė >> 

 


 

2017-05-02

ATNAUJINTA INFORMACIJA

Pradedame vykdyti mokyklų, pageidaujančių diegti Olweus patyčių prevencijos programą 2017-2018 metais, atranką. Mokyklų atrankos kriterijai bei įsipareigojimai nurodyti dokumente Informacija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams. Mokyklos, norinčios dalyvauti programoje, kviečiamos užpildyti Mokyklų atrankos klausimyną ir iki š.m. gegužės 12 d. atsiųsti jį adresu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu OLWEUS PROGRAMOS ATRANKAI). Iš pradžių galite nuskanuoti užpildytus klausimynus ir atsiųsti el.paštu olweus.programa@sppc.lt 

 

Sertifikuotų Olweus patyčių prevencijos programos instruktorių sąrašas

 

Mokyklų, dalyvaujančių Olweus programos V-ame etape, sąrašas

Mokyklų, dalyvaujančių Olweus programos IV-ame etape, sąrašas

Mokyklų, dalyvaujančių Olweus programos III-ame etape, sąrašas

Mokyklų, dalyvavusių Olweus programos II-ame etape, sąrašas     

 Mokyklų, dalyvaujančių Olweus programos I-ame etape, sąrašas

 

Tyrimo Olweus klausimynu pristatymą (2011 m.) galite rasti čia>>

Naudodami šio tyrimo rezultatus, prašome nurodyti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą kaip tyrimo atlikėją ir duomenų savininką.

 

 


 

2017-04-20

 

Informacija dėl ginčytinų atvejų vertinimo.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Ginčytinų atvejų vertinimo komisijos dokumentai:

Ginčytinų atvejų vertinimo tvarkos aprašas >>

Ginčytinų atvejų vertinimo tvarkos aprašo priedai >>

 


 2017-04-19

Šiandien 14.00 val. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai „Mokytojo TV" tiesioginės transliacijos metu pristatys pagrindines rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose nuostatas, aptars mokyklos vadovo vaidmenį kuriant saugią aplinką ir telkiant kolektyvą bendrai veiklai, savivaldybės lygmens įstaigų pagalbą mokykloms vykdyti smurto prevenciją.

Kviečiame aktyviai dalyvauti, užduoti klausimus, išsakyti savo nuomonę, pateikti įžvalgų.

Diskusijoje dalyvaus:
Vilniaus „Ąžuolyno" progimnazijos direktorius Audrius Tavoras, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas,
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologės Sigita Kemerienė ir Kristina Ignatavičienė.

Transliacijos nuoroda>>

Daugiau informacijos>>

Nuoroda į rekomendacijas>>

  

2017-04-05


2017 metų kovo 31 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras pasirašė sutartį dėl Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) įgyvendinimo. Projekto tikslas - kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Šio projekto lėšomis bus finansuojamas įvairių sričių prevencinių programų įgyvendinamas mokyklose, organizuojami mokymai mokyklų vadovams apie saugios aplinkos mokykloje kūrimą ir prevencinės veiklos vykdymą, siekiant plėsti prevencinių programų pasiūlą bus parengta savižudybių prevencinės programos metodinė medžiaga ir išbandyta savižudybių prevencijos programa atrinktose mokykloje. Projekto veikloms įgyvendinti iš viso skirta 1,9 mln. Eur.

Per trejus projekto įgyvendinimo metus numatoma į projekto veiklas įtraukti apie 500 mokyklų, kurios neįgyvendina nė vienos smurto ir patyčių prevencijos programos, o dar apie 400 mokyklų, kurios jau įgyvendina prevencines programas, skatinti į šias veiklas įtraukti kuo didesnį mokinių ir mokytojų skaičių. Todėl projekto veiklose numatomi ne tik mokymai naujai įsitraukusių mokyklų bendruomenės nariams, bet taip pat mokymai ir konsultacijos jau ne vienerius metus prevencines programas įgyvendinantiems pedagogams.

 


 2017-03-31

                                

Š.m. balandžio 3 d. (pirmadienį) 17.30 val. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje (Vilniuje Šv. Jono g. 11) įvyks Vėtrės Antanavičiūtės fotografijų parodos „Lietaus vaikas" atidarymas. Paroda skirta Pasaulinei autizmo supratimo dienai, kuri minima balandžio 2 d.


Parodoje autorė pristato fotografijas, kuriose fiksuojamas lietaus vaiko žvilgsnis į gyvenimą. Lietaus vaikas - tai berniukas, kuris išoriškai niekuo nesiskiria nuo kitų savo bendraamžių, tačiau gyvena savo pasaulyje, kuris daugumai žmonių sunkiai suvokiamas.


Prieš kelerius metus buvo įkurta Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai", vienijanti šimtus šeimų, auginančių vaikus autistus. Šis berniukas - vienas iš tokių lietaus vaikų.

 Paroda veiks iki 2017 m. balandžio 14 d. Daugiau apie autorę ir parodą >>

Galerijos darbo laikas: I-IV 8-17 val., V 8-16 val.

Kviečiame dalyvauti!

 


 

2017-03-15

 

 

Informuojame, kad įgyvendinant Švietimo įstatymo pataisas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. spalio 18 d. (XII-2685)  , yra parengtos  2017 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-190 patvirtintos Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos.

Rekomendacijos nustato mokyklos, savivaldybės ir nacionalinio lygmens prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias kibernetinėje erdvėje) aplinkos kūrimui mokyklose. Rekomendacijos mokykloms įsigalios 2017 m. rugsėjo 1 d.

Rekomendacijas galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje, skiltyje „Švietimas“ / Patyčių ir smurto prevencija arba spausdami čia >>

 

 


 

2017-03-15

 

Dalinamės aktualia informacija, kuri buvo išsiųsta savivaldybių pedagoginėms psichologinėms tarnyboms ir mokykloms. 

Rekomendacijos tėvams apie savižudybių ir psichologinių krizių prevenciją

Rekomendacijos mokytojams apie savižudybių ir psichologinių krizių prevenciją

 


 

 2017-03-14

 


 
 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras didžiuojasi dalyvaudamas tarptautiniame  Erasmus + projekte ,,Imagining the future"  (liet. ,,Įsivaizduojant ateitį")  (Erasmus + Key Action 2 Project 2015-1-UK01-KA201-013723 2).

Projekto partneriai: Specialiosios pedagogikos ir psichologijoe centras, Linkoping miesto savivaldybe (Švedija), ,,Junedalsskolen" (Švedija), ,,Swiss Cottage School" (Anglija), ,,Northridge Community School‘ (Anglija).

Projekto tikslas - bendradarbiauti skatinant įvairių Europos šalių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių, tarpusavio bendravimą, gerinant jų įdarbinimo galimybes, modeliuojant,  koks galėtų ir/ar turėtų būti šių mokinių ugdymas ateityje, siekiant efektyviai integruoti juos į visuomenines veiklas bei  darbo rinką.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2017 m. kovo 7-9 dienomis organizavo Tarptautinį projekto partnerių susitikimą Vilniuje.  Susitikimo metu projekto komanda diskutavo apie projekto veiklų įtaką jame dalyvaujantiems mokiniams, apie specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turinčių mokinių rengimą darbo rinkai skirtingose Europos šalyse, dirbo darbo grupėse rengiant projekto deklaraciją, vykdė informacinių sistemų panaudojimo projekto veiklose pratybas, lankėsi Vilniaus ,,Vilties" specialiojoje mokykloje - daugiafunciame centre, Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinėje mokykloje, kuriose dalinosi gerąja patirtimi.

Projekto veiklos vyks iki 2018 m. lapkričio mėn.

 


 

 2017-03-14

 

Prisidėdamas prie „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017" Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja paskaitas tėvams „Kai mano vaikas susiduria su patyčiomis". Paskaitas skaitys Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamos patyčių prevencijos programos Olweus instruktoriai.

Kovo 20 d. 18.00 paskaita vyks Panevėžio Minties gimnazijoje (Kniaudiškių g. 40). Lektorė Redita Šarapajevienė. Registruotis ar sužinoti daugiau informacijos apie renginį galite el. paštu redita.sarapajeviene@gmail.com

Kovo 21 d. 16.00 paskaita vyks Vilniuje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre (Viršuliškių g. 103) Lektorė Ieva Dulinskaitė. Registruotis ar sužinoti daugiau informacijos apie renginį galite el. paštu ieva.dulinskaite@gmail.com

Kovo 22 d. 15.00 paskaita vyks Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje (Vytauto Didžiojo g. 1). Lektorė Alma Radvilė. Registruotis ar sužinoti daugiau informacijos apie renginį galite el. paštu alma.radvil@gmail.com

 

 


 

 2017-02-07

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Facebook bendruomenėje turi savo paskyrą, tad kviečiame apsilankyti  ir sekti mus čia>>

 


 2017-01-27

2017 m. sausio 26 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre vyko metodinė diena savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijų atstovams. Šį kartą aptarti probacijos ir policijos pareigūnų vaidmenys  įgyvendinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistemą, analizuotas Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo santykis su Baudžiamuoju kodeksu, diskutuota 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Administracinių nusižengimų kodekso vykdymo aspektai, apžvelgtos 7-9 klasių moksleivių delinkventinio elgesio tendencijos Lietuvoje ir Europoje.

Skaityti pranešimai:


1.       Daiva Brudnienė, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūra
2.       Kęstutis Stelmokas, Kristina Smirnova, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
3.       Renata Katinaitė, Simona Nikartas, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
4.       Renata Giedrytė-Mačiulienė, Laura Ūselė, Lietuvos teisės institutas 

 


 

Atnaujinta 2017-01-11

KVIEČIAME NAUDOTIS SPECIALIOSIOMIS KOMPIUTERINĖMIS MOKYMO PRIEMONĖMIS

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras), įgyvendinęs projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, primena, kad projekto lėšomis buvo parengtos dvi kompiuterinės specialiosios mokymo priemonės:

Kompiuterinė matematikos priemonė 1-4 klasėms internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi sunkumų / sutrikimų. Priemonė pasiekiama adresu:

sppc.emokykla.lt

Kompiuterinė lietuvių kalbos priemonė 1-4 klasėms  internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais lietuvių kalbos mokymosi sunkumų. Priemonė pasiekiama adresu:

lietuviu1-4.mkp.emokykla.lt 

Centras maloniai kviečia naudotis šiomis specialiosiomis mokymo priemonėmis!

Informacija dėl registracijos – kiekvienos priemonės el. svetainėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis  el.paštu irena.stankuviene@sppc.lt, arba tel.:  (8 5) 230 53 71.

 


 

2016-12-28

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliko bendrojo ugdymo mokyklų apklausą apie prevencinių programų įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais. Apklausos tikslas - įvertinti prevencinių programų įgyvendinimo, metodinių priemonių naudojimo mastą ir ypatumus Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose bei numatyti galimas prevencinės veiklos tobulinimo ir plėtros kryptis.

Ataskaitoje apklausos rezultatai analizuojami dviem lygmenimis - mokyklos ir savivaldybės. Pirmoje dalyje aptariami bendri duomenys apie prevencinių programų įgyvendinimą mokyklose, išskiriant akredituotų ir neakredituotų programų, į mokyklos ugdymo turinį integruojamų programų vykdymo aspektus, taip pat apžvelgiama metodinių priemonių naudojimo praktika Lietuvos mokyklose, pateikiami mokyklų siūlymai dėl prevencinės veiklos tobulinimo ir išvados, susijusios su pateiktos statistinės informacijos apie prevencinę veiklą turiniu.

Kitoje apklausos rezultatų dalyje pateikiami kiekvienos savivaldybės duomenų profiliai, iliustruojantys joje veikiančių ir apklausoje dalyvavusių mokyklų įgyvendinamos prevencinės veiklos ypatumus, metodinių priemonių naudojimo mastą 2015-2016 m. m.

Kviečiame savivaldybių administracijų specialistus ir mokyklų administracijos atstovus  susipažinti su apklausos ataskaita (rasite čia>>). Tikimės, kad gauti rezultatai padės įvertinti situaciją mokyklose ir savivaldybėse bei planuoti prevencinės veiklos plėtrą.

Apklausos organizatoriai dėkoja apklausoje dalyvavusių mokyklų administracijoms už bendradarbiavimą teikiant ir tikslinant duomenis, išsakant siūlymus dėl prevencinės veiklos tobulinimo bei savivaldybių administracijų atstovams aktyvinant mokyklas dalyvauti šioje apklausoje. 

 


 

2016-12-22

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA

 

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija ( Psichologų atestacijos nuostatai1 PRIEDAS2 PRIEDAS3 PRIEDAS)

 

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (komisijos sudėtis >> ). Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

 

Komisijos posėdžių datos 2017 metais: kovo 31 d.; birželio 16 d.; spalio 27 d.; gruodžio 8 d.;  2018 metais: pirmasis komisijos posėdis - kovo 16 d.

 

 


2016-12-13

Šių metų lapkričio 15 d. Klaipėdoje, lapkričio 22 d. Kaune ir gruodžio 6 d. Utenoje vyko Viešosios konsultacijos savivaldybių administracijoms. Konsultacijų tikslas - pristatyti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Švietimo įstatymų pakeitimo nuostatas, kurios pagrindžia tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir kompleksiškai (koordinuotai) teikiamos pagalbos vaikui iki 18 m. (turinčiam didelių ir labai didelių SUP iki 21 m.) ir jo šeimai teikimą, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus vaidmenį savivaldybėje ir aptarti  kaip savivaldybės galėtų pasiruošti įgyvendinti praktiškai šias nuostatas. Skaityti daugiau>>


2016-11-02

Šių metų spalio 27 d.  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre  buvo organizuota specialiųjų mokyklų vadovams  metodinė diena. Pranešimus skaitė Žydronė Žukauskaitė - Kasparienė,  Švietimo ir mokslo ministerijos  Bendrojo ugdymo departamento direktorė, Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų  vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, dr. Violeta  Gevorgianienė, Vilniaus universiteto, Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros docentė, dr. Renata Geležinienė, Šiaulių  universiteto,  Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto docentė, Panevėžio „Šviesos", Plungės, „Diemedžio" ir  Gelgaudiškio „Šaltinio"  specialiojo ugdymo centrų  vadovai, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių vedėjai.  

 

Skaityti pranešimai

„Specialiosios paskirties įstaigos įtraukiojo švietimo kontekste ", Žydronė Žukauskaitė - Kasparienė, ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė

„Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo samprata ir paskirtis", Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų  vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja

„Vidutiniškai sutrikusio intelekto mokinių ugdymo kryptys: ką tai reiškia ir kodėl tai svarbu?", dr. doc. Violeta  Gevorgianienė, Vilniaus universitetas 

„Pozityvios elgsenos konstravimas individualiu, grupės ir instituciniu lygmeniu", dr. doc. Renata Geležinienė, Šiaulių universitetas

„Švietimo pagalbos ir konsultavimo organizavimo patirtis Panevėžio „Šviesos" specialiojo ugdymo centre",Petras Leikauskas , Panevėžio „Šviesos"  specialiojo ugdymo centro direktorius;  Rasa Ramanauskienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

„Plungės specialiojo ugdymo centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus veikla"., Rimantas Gentvilas, Plungės specialiojo ugdymo centro direktorius

„Intelekto bei elgesio ir / ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymas bei teikiamos pagalbos jiems ir su jais susijusiems asmenims Gelgaudiškio „Šaltinio" specialiojo ugdymo centre", Dalia Kasperavičienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

„Diemedžio" ugdymo centro veikla ir pagalbos teikimo galimybės", Aurelija Kasparavičienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja  

 

 


 

2016-10-18


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2016 m. spalio 6 d. pasirašė projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001 finansavimo ir administravimo sutartį.

Kiekvieno vaiko akademiniai gebėjimai turi būti atpažinti tam, kad kiekvienas mokytojas turėtų galimybę patenkinti unikalius vaiko ugdymo(-si) poreikius ir būtų siekiama didesnės kiekvieno mokinio pažangos.  Tad projekto metu bus sukurtos bei parengtos gabių vaikų atpažinimo bei įvertimo metodikos, instrumentai bei metodinės priemones Lietuvos pedagogams ir psichologams. Taip pat projekto metu mokinių ugdymosi galimybės gauti jų poreikius atitinkantį formalųjį ir neformalųjį ugdymą bus didinamos papildant bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas specialiais matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų praturtinančiais ir pagilinančiais moduliais, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo ugdymo formas, keliant mokytojų, psichologų ir kitų švietimo sistemoje dirbančių darbuotojų kvalifikaciją, praturtinant jų žinias įvairiuose nacionalinio ir tarptautinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Projektas apims daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvaus 30  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų- partnerių. Projekto veiklos truks dvejus metus. 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į

Projekto vadovę

Ingą Nekrošienę

Tel.: (8 5) 230 5372

inga.nekrosiene@sppc.lt 

 


  

2016-10-11

2016 m. spalio 26 d. Mykolo Romerio universitete Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru bei Mykolo Romerio universitetu surengė konferencijoją „PAGALBA VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS SAVIVALDYBĖSE: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS" . Konferencijoje dalyvavo mokslininkai ir praktikai: psichologai, socialiniai ir specialieji pedagogai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Pedagoginių psichologinių tarnybų darbuotojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vaiko gerovės ir  narkotikų komisijų nariai 

Konferencijos programa

Sandra Valantiejienė, tel. 8 5 2420979, el. p. sandra.valantiejiene@sppc.lt.

 


 2016-09-27


          

 

2016 m. rugsėjo 22 d.  įvyko   Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  organizuota Erasmus+:  Comenius Strateginių partnerysčių projekto ,,The  Feuerstein Method Implementation In School Activities'' (Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose)   (Nr.  2014-1-LT01 -KA201-000555)  baigiamoji konferencija.

   

Konferencijos metu  pedagogams  ir švietimo  pagalbos specialistams buvo pristatytos projekto veiklos ir jų metu sukurti intelektiniai produktai (studija, rekomendacijos, video medžiaga), supažindinantys su Feuersteino metodu ir jo pritaikymo mokyklose galimybėmis. 

 

 


 

2016-09-15

2016 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose" , organizuota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Lietuvos Respublikos Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru.  Konferencijoje mokslininkai, Policijos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, mokyklų bei kitų institucijų atstovai aptarė tendencijas ir aktualius psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos klausimus, tarptautinio tyrimo ESPAD-2015 duomenis. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su psichoaktyviųjų medžiagų daroma žala vaikams bei kokių priemonių privalo imtis mokyklos vadovai, bendruomenės, tėvai, savivaldybių administracijos ir jos institucijos.

Daugiau informacijos: Sandra Valantiejienė, tel. 8 5 2420979, el. p. sandra.valantiejiene@sppc.lt.

Konferencijos programa>>

Dalyvių pažyma>>

 


 

2016-05-12

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA

 

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija ( Psichologų atestacijos nuostatai1 PRIEDAS2 PRIEDAS3 PRIEDAS)

 

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (komisijos sudėtis >> ). Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

 

Komisijos posėdžių datos 2016 metais: spalio 28 d. ir gruodžio 9 d.

 


 

2016-04-28


 

    Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė kampanija „Už saugią Lietuvą“ kviečia būti aktyviais, nelikti abejingais ir savo idėjomis, laiku ar žiniomis prisidėti prie kampanijos partnerių vykdomų veiklų. Prisijunk prie mūsų! Pasidalink savo darbais. Skirk savo laiko!

      www.uzsaugialietuva.lt

 

  2015-12-21

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre gruodžio 15d.  buvo organizuotas seminaras  pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams, logopedams - „Pagalbos galimybės mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių". Skaityti pranešimai apie įvairius sutrikimus, sukeliančius specialiuosius  ugdymosi poreikius, apie pagalbos teikimo galimybes mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, apie taikomus tinkamus ugdymo, elgesio   formavimo būdus ir metodus.

 

 

Seminare skaityti pranešimai:

 

„Matematikos mokymosi sutrikimas: raiška, įvertinimas, korekcija", Rūta Kibildienė, Vilniaus PPT specialioji pedagogė metodininkė.

„Sėkmingi ugdymo(si) būdai mokymosi sunkumus patiriančiam mokiniui", Edita Rožėnienė, Molėtų PPT specialioji pedagogė metodininkė.

„Specialistų gebėjimų įvairovė ir jų įtaka individualiai vaiko kalbos plėtotei", Kristina Domeikienė, Vilniaus PPT logopedė metodininkė.

„Pagalbos galimybės emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams", Virginija Karalienė, vaikų ir paauglių neurologė psichiatrė.

„Autistiško vaiko ugdymas bendrojoje klasėje. Galimybės ir iššūkiai", Loreta Grikainienė, SPPC logopedė metodininkė.

 

 2015-10-28

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas ES projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005 atliko analizę ir tyrimą LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo srityje. Kviečiame susipažinti:

 
 
 
 
Anksčiau publikuotos aktualijos>>
     
     
   
  
  
  
  
   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas